Sludinājums: “Latviešu Pagaidu Nacionālā padome – 1917” veltīta pieminekļa Valkā, Raiņa ielā 9A, izveidei”

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Valkas novada dome (90009114839)
Termiņš
22.01.2016
Pilsēta
E-pasts
Sludinājums
www.valka.lv...
Tālrunis
64707480
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR METU KONKURSU

Publicēšanas datums: 17/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valkas novada dome, 90009114839
Pasta adrese: Semināra iela 9
Pilsēta/Novads: Valka Pasta indekss: LV 4701 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts(-i): Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilona Freimane
Tālruņa numurs: 64707480
E-pasts: ilona.freimane@valka.lv Faksa numurs:
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valka.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.valka.lv
Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet Pielikumu A I
Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet Pielikumu A II
Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz:
Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
Citādi : lūdzu, aizpildiet Pielikumu A III

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II. SADAĻA. METU KONKURSA PRIEKŠMETS


II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums
“Latviešu Pagaidu Nacionālā padome – 1917” veltīta pieminekļa Valkā, Raiņa ielā 9A, izveidei"
II.1.2) Īss metu konkursa apraksts
“Latviešu Pagaidu Nacionālā padome – 1917” veltīta pieminekļa Valkā, Raiņa ielā 9A, izveidei"

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais kods Papildu kods(-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92312000-1

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (ja nepieciešams)
III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (ja nepieciešams)

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
III.3. Metu vērtēšanas kritēriji
 1. Idejas oriģinalitāte un vienreizīgums
 2. Mākslinieciskā risinājuma emocionālais un idejiskais vēstījums.
 3. Piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumam

IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.4. Administratīvā informācija

IV.4.1) Iepirkuma identifikācijas numurs VND 2015/2M
IV.4.2) Nosacījumi iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai
Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 22/01/2016 (dd/mm/gggg)         laiks: 14:00

Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus         JĀ
Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta: EUR
Samaksas kārtība:
IV.4.3) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi
Datums: 22/01/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
IV.4.4) Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

IV.5. Atlīdzība un žūrija

IV.5.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība: 1
3000 EUR
IV.5.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

Ja jā, maksājumu apmērs:
IV.5.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

IV.5.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

IV.5.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi
 1. Vents Armands Krauklis
 2. Aivars Ikšelis
 3. Maruta Stabulniece

V IEDAĻA: PAPILDUS INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi
JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana
V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons +371 67326719
Vispārējā adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Fakss: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām(attiecīgā gadījumā)
Pilns nosaukums
(arī reģistrācijas numurs)
Pasta adrese
Pilsēta: Pasta indekss: Valsts
E-pasts: Telefons
Vispārējā adrese (URL): Fakss:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu(vajadzības gadījumā)
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons +371 67326719
Vispārējā adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Fakss: +371 67326720

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv