Sludinājums2023/10/192023/10/19 biedrība "Ogres novada attīstībai" (40008319776)

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam (ĪADT) “Ogres ieleja” Sertificētu ekspertus un speciālistu piesaiste ar mērķi izstrādāt “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) dabas parka “”Ogres ieleja” dabas aizsardzības plānu” valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” un Dabas aizsardzības pārvaldes darba uzdevumu.