Rezultāts: Par audivizuālo materiālu izstrādi un adaptēšanu

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Uzvarētājs
SIA "LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA" (42403004703)
Summa
9 937,00 EUR
Sludinājums
www.bank.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Banka, 90000158236
Pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 2a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas apmeklētāju centra speciālists Kaspars Kravinskis Tālruņa numurs: 67022203
E-pasta adrese: konkursi@bank.lv Faksa numurs: 67022420
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par audivizuālo materiālu izstrādi un adaptēšanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 26
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Audiovizuālo materiālu izstrāde, adaptēšana un rediģēšana Latvijas Bankas komunikācijas vajadzībām saskaņā ar iepirkuma noteikumiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
92111260-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9937 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB/2014/62

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par audiovizuālo materiālu izstrādi un adaptēšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA", 42403004703

Pasta adrese: 18. novembra iela 41

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10529    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9937    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Līguma izpildes laiks:audiovizuālo materiālu izstrādi un adaptēšanu veic 80 (astoņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; audiovizuālā materiāla satura nodevumus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma prasībām, sagatavo un pakāpeniski iesniedz pasūtītājam 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienaspēc pasūtītāja pieprasījuma veic audiovizuālo materiālu rediģēšanu 3 (trīs) gadus no darba izpildes dienas.;

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv