Rezultāts: Ēdināšanas pakalpojumi “Augstas klases sportistu sagatavošanās centra” sportistiem

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība (90000043403)
Uzvarētājs
SIA "Kantīne B" (44102004917)
Summa
29 647,50 EUR
Sludinājums
www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/pub...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 2
Pilsēta/Novads: Valmiera Pasta indekss: LV-4201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš Tālruņa numurs: 64207149
E-pasta adrese: raivis.grivins@valmiera.lv Faksa numurs: 64207125
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ēdināšanas pakalpojumi "Augstas klases sportistu sagatavošanās centra" sportistiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 17
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: saskaņā ar iepirkuma VPP 2016/005IZN noteikumiem

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ēdināšanas pakalpojumi "Augstas klases sportistu sagatavošanās centra" sportistiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
55520000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29647.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPP 2016/005IZN

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumi "Augstas klases sportistu sagatavošanās centra" sportistiem
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Kantīne B", 44102004917

Pasta adrese: Bastiona iela 24

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kantineb@gmail.com

Tālruņa numurs: 64235535

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 29647.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 29647.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta noteikumiem, nepiemērojot minētā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, saskaņā ar 8.2 panta (16) daļas 1.punktu

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv