Sludinājums: 7,62mm kalibra snaiperšautenes M-14 modernizācija

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Termiņš
17.12.2013
Pilsēta
E-pasts
Tālrunis
67300236
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180
Pasta adrese: Ernestīnes 34
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1046 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts(-i): Ernestīnes iela 34, Rīga
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilona Petkeviča
Tālruņa numurs: 67300236
E-pasta adrese: ilona.petkevica@vamoic.gov.lv Faksa numurs: 67300207
Interneta adreses (ja piemērojams)
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx
Interneta adrese, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx
Interneta adrese, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu (URL):
Sīkākas informācijas sniegšanai izmantot A pielikumu.
Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I
Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II
Pieteikumi vai piedāvājumi jāiesniedz:
Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2. PASŪTĪTĀJA VEIDS (GADĪJUMĀ, JA PAZIŅOJUMU PUBLICĒ PASŪTĪTĀJS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA IZPRATNĒ)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:

I.3. GALVENĀ(-S) DARBĪBAS JOMA(-S)

(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē) (gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē)
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
Elektroenerģijas apgāde
Gāzes un naftas izpēte un ieguve
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
Ūdensapgāde
Pasta pakalpojumi
Dzelzceļa pakalpojumi
Pilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

(Ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem norādiet A.IV pielikumā)       Jā

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

7,62mm kalibra snaiperšautenes M-14 modernizācija

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma konkrētajam mērķim)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšana Pirkums Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)
Projektēšana un būvdarbu veikšana Nomaksas pirkums (Pakalpojumu kategorijas skatīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā)
Būve vai tās realizācija ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst pasūtītāja norādītajām prasībām Noma
Noma ar izpirkuma tiesībām
Īre
Īre ar izpirkuma tiesībām
Minēto piegāžu veidu kombinācija
Būvdarbu veikšanas vieta: Piegādes vieta: Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009 Pakalpojumu sniegšanas vieta:
NUTS kods LV006
II.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās noslēgšanu      

II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos

(ja piemērojams)
Vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzņēmējiem       Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš: gados:
vai mēnešos:

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz septiņus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem): 0

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta:

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts


I daļa - 7,62mm kalibra snaiperšautenes M-14 modernizācija - divkāju balsta piegāde; II daļa - 7,62mm kalibra snaiperšautenes M-14 modernizācija - uzstobres uzlikas piegāde.

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
35341000-6

II.1.7) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (ja piemērojams)
Pretendentam piedāvājumā jānorāda visas līguma apjoma daļas, par kurām tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem, un visi piedāvātie apakšuzņēmēji, kā arī katram apakšuzņēmējam paredzētā apakšuzņēmuma līguma priekšmets (ja piemērojams)
Pretendentam jāpaziņo jebkādas izmaiņas, kas līguma izpildes laikā rodas attiecībā uz nesaistītiem apakšuzņēmējiem (ja piemērojams)
Pasūtītājs var noteikt pienākumu izraudzītajam pretendentam visu vai konkrētu apakšuzņēmuma līgumu ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem slēgšanas tiesības piešķirt saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumiem
Izraudzītajam pretendentam ir pienākums nodot izpildei nesaistītajiem apakšuzņēmējiem noteiktu līguma apjoma daļu saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumiem. Šādā gadījumā norāda šīs daļas minimālo apjomu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālais apjoms procentos (%), maksimālais apjoms procentos (%)
Izraudzītajam pretendentam ir pienākums norādīt, kuru vai kuras līguma daļas tas plāno nodot izpildei nesaistītiem apakšuzņēmējiem, pārsniedzot noteikto procentuālo attiecību, un norādīt jau zināmos apakšuzņēmējus (ja piemērojams)
II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)   
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par:
Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām

II.1.9) VAR IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU VARIANTUS

II.2. Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas)

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 0 Valūta: LVL

vai diapazons robežās: no 0
līdz 0 Valūta: LVL
II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi
Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

II.2.3) Iespējama atkārtotu līgumu slēgšana
Ja paredzēts, iespējamo atkārtotu līgumu slēgšanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, atkārtotu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā, plānotais laika grafiks:
mēnešos: vai dienās: (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

II.3. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:36 vai dienās (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)
Saskaņā ar nolikumu
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē
Saskaņā ar nolikumu
III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)
Saskaņā ar nolikumu
III.1.4) Citi konkrēti noteikumi, kuri reglamentē līguma izpildi, īpaši attiecībā uz līguma izpildes drošību un informācijas aizsardzību (ja paredzēti)
Saskaņā ar nolikumu
III.1.5) Informācija par atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) un speciālu atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskai personai) (ja piemērojams)
Kandidāti, kuriem vēl nav minētā sertifikāta vai atļaujas, var to iegūt: (dd/mm/gggg)

III.2. Dalības nosacījumi

III.2.1) Personiskais stāvoklis
Noteikumi kandidātu izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Saskaņā ar nolikumu
Noteikumi apakšuzņēmēju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Saskaņā ar nolikumu
III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Minimālās prasības attiecībā uz kandidātu saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Saskaņā ar nolikumu
Minimālās prasības attiecībā uz apakšuzņēmēju saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Saskaņā ar nolikumu
III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas
Minimālās prasības attiecībā uz kandidātu tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Saskaņā ar nolikumu
Minimālās prasības attiecībā uz apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Saskaņā ar nolikumu
III.2.4) Privileģētais līgums
        Jā

III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem
        Jā
Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem:
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija
        Jā

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

Slēgts konkurss
Paātrināts slēgts konkurss Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
Sarunu procedūra
 
Paātrināta sarunu procedūra   Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:

Konkursa dialogs
IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā
Paredzētais piegādātāju skaits       
VAI
paredzētais minimālais skaits līdz, (ja piemērojams) , maksimālais skaits
Minēto piegādātāju izvēles kritēriji:
IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu
        Jā

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar viszemāko cenu
vai
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar
  zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas)
kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole        Jā
Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs VAMOIC 2013/167
IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru
     Jā

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids:
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru
     Jā
IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus
Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 17/12/2013 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00

Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā izsniedz par dokumentu pavairošanas faktisko izdevumu samaksu         JĀ
Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta: LVL
Samaksas kārtība:
IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami pieteikumi
Datums: 17/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks:11:00
IV.3.6) Termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)
Datums: (dd/mm/gggg)
IV.3.7) Pieteikumā vai piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)
Jebkura ES oficiālā valoda
ES oficiālā(-s) valoda(-s):
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV    BG    RO    GA   
Citādi:

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

VI.1. Šis ir kārtējais iepirkums


Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

VI.2. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

VI.3. Šis paziņojums saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

VI.4. Papildu organizatoriska informācija (ja nepieciešams)

VI.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons: +371 67326719
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Fakss: +371 67326720

VI.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63. panta trešo daļu

VI.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu(ja nepieciešams)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Telefons: +371 67326719
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Fakss: +371 67326720

VI.6. Paziņojuma nosūtīšanas datums:

21/11/2013

A PIELIKUMS

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

IV. Pasūtītājs(-i), kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecība 90001259776
Pasta adrese: Vienības gatve 56
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1004 Valsts: Latvija

B PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM

Daļa Nr. 1

Iepirkuma līguma nosaukums: 7,62mm kalibra snaiperšautenes M-14 modernizācija - divkāju balstu piegāde

1. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
35341000-6

2. Īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts un, ja piemērojams, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem): Valūta: LVL

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: LVL
3. Norāde par atšķirīgu iepirkuma procedūras uzsākšanas datumu un/vai līguma darbības laiku (ja piemērojams)
Paredzētais iepirkuma procedūras uzsākšanas datums (ja piemērojams): (dd/mm/gggg)
Darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)
4. Papildu organizatoriska informācija par daļām:


Daļa Nr. 2

Iepirkuma līguma nosaukums: 7,62mm kalibra snaiperšautenes M-14 modernizācija - uzstobres uzlikas piegāde

1. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
35341000-6

2. Īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts un, ja piemērojams, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem): Valūta: LVL

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: LVL
3. Norāde par atšķirīgu iepirkuma procedūras uzsākšanas datumu un/vai līguma darbības laiku (ja piemērojams)
Paredzētais iepirkuma procedūras uzsākšanas datums (ja piemērojams): (dd/mm/gggg)
Darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)
4. Papildu organizatoriska informācija par daļām:


Avots: pvs.iub.gov.lv