Rezultāts: Medikamentu un medicīnas preču piegāde

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" (40003439279)
Uzvarētājs
SIA "Unifarma" (40003472521), AS Olainfarm (40003007246), SIA Signamed (40003926635), SIA "TZMO Latvija" (40003519061), SIA Recipe Plus (40003234547), SIA Saules aptieka (40003373594), SIA Briz (50003027371), SIA Tamro (40003133428), SIA Magnum Medical" (40003060393), SIA Medelens (4000338257), SIA Aniss (40103098468), SIA Elvim (40103040641), SIA B.Braun Medical (40003277955), SIA J.I.M. (40003191695), SIA Grand Farm (40003846293), SIA Oriola (50003199991), SIA Elpis (40103114438), SIA OneMed (40003551944), SIA Pean (40103042784), SIA Mediq Latvija (40103295181), SIA MedBalt (40103676146), SIA Remedine (42103022555), SIA KJ Serviss (40003634216), SIA Arbor Medical Korporācija (40003547099), SIA AB Medical Group Riga (40003373297), SIA Interlux (40003793189), Molnlycke Health Care OU (10844153), SIA DM Premium (40103206925), Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle (40003600116), SIA Medeksperts (50003336771), SIA Medilink (40003996045), SIA Prāna Ko (40003277283), SIA NMS Elpa (40003348336), SIA Latvijas Amerikas Acu centrs (40003164837), UAB Ilsanta filiāle (40003621476), SIA Artropulss (40003640284), SIA Latmed Pro (40002051533), SIA A.Medical (40103599415), SIA Lilac (40103567621), SIA Pulsar-Rīga (40003210430)
Summa
819 976,78 LVL
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca", 40003439279
Pasta adrese: Bruņinieku iela 5
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1001 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca", Rīga, Bruņinieku iela 5
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Daiga Gailīte
Tālruņa numurs: 67366288
E-pasta adrese: daiga.gailite@1slimnica.lv Faksa numurs: 67378880
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.1slimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.1slimnica.lv

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Medikamentu un medicīnas preču piegāde

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Bruņinieku iela 5, Rīga

NUTS kods: LV006

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos   

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros    □

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Medikamentu un medicīnas preču iegāde

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

33600000-6

Papildu kods (-i)

33141000-0

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 819976.78

Valūta: LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

Valūta: LVL

 

III IEDAĻA: Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

   

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

   

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

class="odd">

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
R1S 2013/36

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 130-224066 - 06/07/2013 - Paziņojums par līgumu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 139-240865 - 19/07/2013 - Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 209-362229 - 26/10/2013 - Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Medikamentu un medicīnas preču iegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

06/11/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

50

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Unifarma", 40003472521

Pasta adrese: Brīvības gatve 414k-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1024

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: AS Olainfarm, 40003007246

Pasta adrese: Rūpnīcu iela 5

Pilsēta/Novads: Olaine

Pasta indekss: 2114

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Signamed, 40003926635

Pasta adrese: Brīvības gatve 226/2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "TZMO Latvija", 40003519061

Pasta adrese: Rankas iela 11a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Recipe Plus, 40003234547

Pasta adrese: Mūkusalas 41b

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Saules aptieka, 40003373594

Pasta adrese: O.Vācieša 13

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Briz, 50003027371

Pasta adrese: Rasas 5

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1057

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Tamro, 40003133428

Pasta adrese: Kleistu 24

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Magnum Medical", 40003060393

Pasta adrese: Ulbrokas iela 23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Medelens, 4000338257

Pasta adrese: Pildas iela 30-9

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Aniss, 40103098468

Pasta adrese: Dārzciema iela 60

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Elvim, 40103040641

Pasta adrese: P.Brieža iela 4/6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA B.Braun Medical, 40003277955

Pasta adrese: Ūdeļu iela 16

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1064

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA J.I.M., 40003191695

Pasta adrese: Ilūkstes iela 45

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Grand Farm, 40003846293

Pasta adrese: Skolas iela 21

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Oriola, 50003199991

Pasta adrese: Dzelzavas iela 120M

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Elpis, 40103114438

Pasta adrese: Ganību dambis 26

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA OneMed, 40003551944

Pasta adrese: Ulmaņa gatve 119

Pilsēta/Novads: Mārupe

Pasta indekss: 2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Pean, 40103042784

Pasta adrese: Duntes iela 12/22

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Mediq Latvija, 40103295181

Pasta adrese: Raunas iela 41c

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA MedBalt, 40103676146

Pasta adrese: Brīvības 111-52

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Remedine, 42103022555

Pasta adrese: Lielā iela 2-26

Pilsēta/Novads: Liepāja

Pasta indekss: 3401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA KJ Serviss, 40003634216

Pasta adrese: Zemitāna iela 2b

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1012

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Arbor Medical Korporācija, 40003547099

Pasta adrese: Meistaru 7

Pilsēta/Novads: Vadlauči

Pasta indekss: 1076

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA AB Medical Group Riga, 40003373297

Pasta adrese: Gustava Zemgala gatve 62

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Interlux, 40003793189

Pasta adrese: Jaunbūvmaņi

Pilsēta/Novads: Dreiliņi

Pasta indekss: 2130

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Molnlycke Health Care OU, 10844153

Pasta adrese: Vabaohumuuseumi 4-67

Pilsēta/Novads: Tallin

Pasta indekss: 13522

Valsts: Igaunija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA DM Premium, 40103206925

Pasta adrese: Kuldīgas iela 23-3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1007

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, 40003600116

Pasta adrese: Mūkusalas 101

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Medeksperts, 50003336771

Pasta adrese: Ūnijas iela 8a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Medilink, 40003996045

Pasta adrese: Biķernieku iela 121

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Prāna Ko, 40003277283

Pasta adrese: Zemaišu iela 1/2-24

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA NMS Elpa, 40003348336

Pasta adrese: Malienas 31-22

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Latvijas Amerikas Acu centrs, 40003164837

Pasta adrese: A.Deglava 12A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1009

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: UAB Ilsanta filiāle, 40003621476

Pasta adrese: Blīdenes iela 1a-7

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Artropulss, 40003640284

Pasta adrese: Eksporta 12-114

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1045

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Latmed Pro, 40002051533

Pasta adrese: Slokas iela 79A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1045

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA A.Medical, 40103599415

Pasta adrese: Varkaļu iela 13A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1678

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Lilac, 40103567621

Pasta adrese: Biķernieku iela 122/5-16

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA Pulsar-Rīga, 40003210430

Pasta adrese: Hipokrāta 2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1038

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

0

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

819976.78

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

 (%)      

Nav zināms

 
 

V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Mainīta kopējā līgumu noslēgtā summa, sakarā ar to, ka viens no pretendentiem atteicās piegādāt preci par iepirkumā norādīto/iesniegto summu (poz.Nr. 364), līdz ar to pasūtītājs ņēma nākošo pretendentu

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720


PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTISaistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv