Sludinājums: Dalības nodrošināšana izstādēs granta līguma Nr.ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27 ietvaros

Publicēts
23.01.2014
23.01.2014
Pasūtītājs
Malnavas koledža (90000019505)
Termiņš
04.02.2014
Pilsēta
Kontaktpersona
Viktors Indričāns
E-pasts
Tālrunis
+371 65733425 (biroja), +37129421023 (mobilais)

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 23/01/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Malnavas koledža, 90000019505
Pasta adrese: Malnava , Malnavas pagasts, Kārsavas novads
Pilsēta/Novads: Kārsava Pasta indekss: LV 5750 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Viktors Indričāns Tālruņa numurs: +371 65733425 (biroja), +37129421023 (mobilais)
E-pasts: viktors.malnava@inbox.lv Faksa numurs: +37165733100
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.malnava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.malnava.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Dalības nodrošināšana izstādēs granta līguma Nr.ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27 ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Dalības nodrošināšana izstādēs granta līguma Nr.ESTLATRUS/1.1/ERLII-285/2012/27 ietvaros

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79956000-0 39154100-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             01/10/2014(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MK 2014/1

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 04/02/2014 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 04/02/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

04/02/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  Malnavas koledža 56. kabinetā (jaunais korpuss)

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESTLATRUS, Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam projekts "Improvement of higher vocational education in the field of transport and logistics"

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Nolikums ir publicēts arī biedrības "Akadēmiskais parks" mājas lapā www.academpark.eu

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Biedrība "Akadēmiskais parks", 40008086219
Pasta adrese: Varšavas iela 43
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5404 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv