Sludinājums: Interaktīvā stenda piegāde un uzstādīšana

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (90000024205)
Termiņš
02.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
juriste Linda Meldrāja, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica
E-pasts
Tālrunis
65207307, 65207309

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205
Pasta adrese: Brīvības iela 120
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV-5201 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): juriste Linda Meldrāja, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica Tālruņa numurs: 65207307, 65207309
E-pasts: linda.meldraja@jekabpils.lv Faksa numurs: 65207304
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Interaktīvā stenda piegāde un uzstādīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pasūtītāja norādītajā adresē Jēkabpils pilsētā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Interaktīvā stenda piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39133000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 09/12/2013(dd/mm/gggg)
līdz             30/12/2013(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPP 2013/76

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.30-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Ar iepirkuma dokumentāciju papīra formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Jēkabpils pilsētas pašvaldība
(arī reģistrācijas numurs) 90000024205
Pasta adrese Brīvības iela 120
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV-5201 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Klientu apkalpošanas speciālisti Tālruņa numurs: 65236777
E-pasts: vpa@jekabpils.lv Faksa numurs: 65207304
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi

Avots: pvs.iub.gov.lv