Sludinājums: Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2015.gadā basketbola spēļu laikā

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvalde (90000284085)
Termiņš
15.09.2014
Pilsēta
E-pasts
Sludinājums
www.portofventspils.lv...
Tālrunis
+371 63602334
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU (SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI)

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1) NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPUNKTS(-I)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils brīvostas pārvalde
90000284085
Pasta adrese: Jāņa iela 19, Ventspils
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV - 3601 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts(-i):
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Igors Udodovs
Tālruņa numurs: +371 63602334
E-pasta adrese: igors.udodovs@vbp.lv Faksa numurs: +371 63621297
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.portofventspils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.portofventspils.lv

 
Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet Pielikumu A. I
Iepirkumu procedūras dokumentus (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet Pielikumu A. II
Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:
Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
Citādi : lūdzu, aizpildiet Pielikumu A. III

I.2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale
Elektroenerģijas apgāde
Gāzes un naftas izpēte un ieguve
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
Ūdensapgāde
Pasta pakalpojumi
Dzelzceļa pakalpojumi
Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1) Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums
Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2015.gadā basketbola spēļu laikā
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta     NUTS kods LV003
(Izvēlieties tikai vienu kategoriju – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – , kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšana Pirkums Pakalpojumu kategorija Nr. 13
Būvdarbu veikšana un projektēšana Nomaksas pirkums (Pakalpojumu kategorijām 1-27, lūdzu, skatiet Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikumu)
Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju norādītajām prasībām Noma
Noma ar izpirkuma tiesībām
Īre
Īre ar izpirkuma tiesībām
Minēto piegāžu veidu kombinācija
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta: Galvenā piegādes vieta: Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta: Venrtspils
II.1.3) Paziņojums paredz
Iepirkuma līgumu Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

Vispārīgo vienošanos

 
II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos (attiecīgā gadījumā)
Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem □ Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu □
Paredzētais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai, ja piemērojams, maksimālais skaits

Vispārīgās vienošanās darbības laiks (attiecīgā gadījumā):
gados:
vai mēnešos:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams, tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta

Vai līgumcenas diapazons robežās: no
līdz Valūta:

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts


Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2015.gadā basketbola spēļu laikā, lai reklamētu Ventspilsbrīvostas pārvaldi

II.1.6) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79341000-6
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu (GPA - Government Procurement Agreement)
  
II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)         JĀ   
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
Tikai vienu daļu    Vienu vai vairākām daļām    Visām daļām   

II.1.9) Vai var iesniegt piedāvājuma variantus

II.2) Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas un iespējas, ja piemērojams)Ja zināms, paredzamā līgumcena, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem): Valūta: EUR

Vai līgumcenas diapazons robežās: no
līdz Valūta: EUR
II.2.2) Iespējami papildu vai atkārtoti būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumi (ja piemērojams)
Ja jā papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu apraksts:
Ja zināms, provizorisks šo papildu līgumu slēgšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas brīža)

Iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits atkārtotu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā (ja ir paredzēts): vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, atkārtotu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā, plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas brīža)

II.3) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas brīža)
vai Uzsākšana 01/01/2015(dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1) Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)
3 000 EUR piedāvājuma nodrošinājuma garantija - bankas galvojums vai drošības nauda
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē
III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)
III.1.4) Citi nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi (ja paredzēti)
        Jā
Ja jā, šo nosacījumu apraksts

III.2) Dalības nosacījumi

III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar konkursanolikumu
III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar konkursanolikumu
III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar konkursanolikumu
III.2.4) Privileģētais līgums (Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 14.pantu) (ja piemērojams)
        Jā

III.3) Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojumu sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem
        Jā
Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem:
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija
        Jā

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1) Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Sarunu procedūra
 

Kandidāti jau ir atlasīti
Ja jā, norādīt iedaļā VI.4) "Cita papildu informācija" jau atlasīto pretendentu nosaukumu/vārdus un adreses


IV.2) Piedāvājuma izvēles kritēriji
IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritēriji (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo (-os) kvadrātiņu (-us))
Piedāvājums ar viszemāko cenu
vai
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar
  zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (minētos kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas)
kritērijiem, kas noteikti iepirkuma procedūras dokumentos, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, vai uzsākt sarunas
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole        Jā
Ja jā, papildu informācija par elektronisko izsoli (attiecīgā gadījumā)

IV.3) Administratīvā informācija
IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs VBOP 2014/150
IV.3.2) Iepriekšējas publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma līgumu
     Jā

Ja jā:
Paziņojuma numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids:
IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)
Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 15/09/2014 (dd/mm/gggg)         laiks 10:00

Dokumentus, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, izsniedz par samaksu (ja attiecināms)         JĀ
Ja jā, cena (nepārsniedzot dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus; tikai cipariem): Valūta:
Maksājuma nosacījumi un veids:
IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai
Datums: 15/09/2014 (dd/mm/gggg) Laiks:10:00
IV.3.5) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības uzaicinājumā
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:
IV.3.6) Minimālais laika posms, kurā pretendentiem jāuztur spēkā savs piedāvājums (atklāta konkursa gadījumā)
Līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnešos: vai dienās: 120 (no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)
IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas noteikumi
Datums: 15/09/2014 (dd/mm/gggg) Laiks:10:00
Vieta: Ventspils brīvostas pārvalde
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā (ja piemērojams)

Visas ieinteresētās personas

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

VI.1) Šis ir kārtējais iepirkums (ja piemērojams)

Ja jā, plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:
VI.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi    JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
VI.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
VI.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

VI.5) Iesniegumu izskatīšana

VI.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Tālruņa numurs: +371 67326719
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Faksa numurs: +371 67326720

VI.5.2) Iesniegumu iesniegšana (lūdzu, aizpildiet pozīciju VI.5.2) VAI, vajadzības gadījumā, pozīciju VI.5.3))
Precīza informācija par iesniegumu iesniegšanas termiņu (-iem) : Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.panta trešo daļu

VI.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Tālruņa numurs: +371 67326719
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Faksa numurs: +371 67326720
VI.6) Šī paziņojuma nosūtīšanas datums: 28/07/2014 (dd/mm/gggg)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

II) Adreses un kontaktpunkti, kur var saņemt nepieciešamos iepirkuma procedūras dokumentus (ieskaitot Dinamiskās iepirkumu sistēmas dokumentus)

Pilns nosaukums Ventspils brīvostas pārvalde
(arī reģistrācijas numurs) 90000284085
Pasta adrese Jāņa iela 19
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts Latvija
Kontaktpunkts (-i):
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilze Remerte
Tālruņa numurs: +371 63602313
E-pasta adrese: ilze.remerte@vbp.lv Faksa numurs: +371 63621297
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.portofventspils.lv

III) Adreses un kontaktpunkti, kur jāiesniedz piedāvājumi un pieteikumi

Pilns nosaukums Ventspils brīvostas pārvalde
(arī reģistrācijas numurs) 90000284085
Pasta adrese Jāņa iela 19
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts Latvija
Kontaktpunkts (-i):
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilze Remerte
Tālruņa numurs: +371 63602313
E-pasta adrese: ilze.remerte@vbp.lv Faksa numurs: +371 63621297
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.portofventspils.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv