Sludinājums: Slaukšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana, ID Nr. 2018/2-ELFLA

Publicēts
13.12.2017
13.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Krasti" (45404006535)
Termiņš
02.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Krasti"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404006535

Adrese

"Krasti ", Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, 5220

Tālruņa numurs(-i)

28346900; 29196286

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Lelde Blūma, e-pasts: lelde.bluma@leveria.lv, tālrunis 26367282

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaukšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana, ID Nr. 2018/2-ELFLA

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jēkabpils nov., Kalna pag., "Krasti"

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kalna pagasta Gaida zemnieku saimniecība KRASTI, Jēkabpils nov., Kalna pag., "Krasti", LV-5220

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 4. ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros plānota projekta vajadzībām.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pielikumā iepirkuma nolikums ar 2.1.pielikumu.

Avots: pvs.iub.gov.lv