Rezultāts: traktors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
ZS "Birzgaļi" (44101029580)
Uzvarētājs
SIA Valtek (43603020413)
Summa
104 500,00 EUR
Tālrunis
29135643

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Birzgaļi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101029580

 Adrese: Birzgaļi, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV-4206

 Tālruņa numurs(-i): 29135643
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Gints Sēkliņš, tālr. 29135643, s.gints@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silava-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Valtek  43603020413  Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 104500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv