Rezultāts: Dārzeņu sējmašīna

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
KS "Baltijas Dārzeņi" (40003790360)
Uzvarētājs
SIA "Agrimatco Latvia" (40003127525)
Summa
35 386,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 24/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

KS "Baltijas Dārzeņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003790360

Adrese

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija, LV-2117

Tālruņa numurs(-i)

29489125

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67895800

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Jānis Bušs, t.- 29489125, e-pasts: janis.bush@darzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dārzeņu sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/02/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

24/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Serviss Zemgaļi" 43603032605 Jaunnārzbūti, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020 Latvija
SIA "SilJa" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA "Agrimatco Latvia" 40003127525 Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agrimatco Latvia" 40003127525 Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

35386 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv