Rezultāts: Arkls

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Jurijs Švabs (28018412420)
Uzvarētājs
SIA “Dotnuvos projektai” (43603041881)
Summa
18 600,00 EUR
Tālrunis
26546981

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Jurijs Švabs

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 28018412420

 Adrese: "DĒLI", Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5662

 Tālruņa numurs(-i): 26546981
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Jurijs Švabs, tālr.26546981, jurij.svab@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA “Valtek” 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA “Dotnuvos projektai” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Dotnuvos projektai”  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 18600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv