Sludinājums: Latvijas valsts simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija” veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana

Publicēts
21.06.2018
21.06.2018
Pasūtītājs
LR Kultūras ministrija (90000042963)
Termiņš
27.07.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Latvijas valsts simtgades birojs
E-pasts
Sludinājums
www.km.gov.lv...
Tālrunis
Daina Āboliņa
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 21/06/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

LR Kultūras ministrija, 90000042963

Pasta adrese

Kr. Valdemāra iela 11A

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1364

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Latvijas valsts simtgades birojs

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Daina Āboliņa

Tālruņa numurs

+371 67330345

Faksa numurs

+371 67330293

E-pasta adrese

pasts@km.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.km.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.km.gov.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.km.gov.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageiepriekš minētajā adresē
imagecitā adresē: (norādīt citu adresi)

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi:(norādīt citu adresi)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

LR Kultūras ministrija, 90000042963

Pasta adrese

Mūkusalas iela 5

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1048

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Daina Āboliņa

Tālruņa numurs

+371 67330345

Faksa numurs

+371 67330293

E-pasts

pasts@km.gov.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.km.gov.lv

NUTS kods

LV00

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Latvijas valsts simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija” veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Latvijas valsts simtgades vēstījuma „Es esmu Latvija” veicināšanas integrētas kampaņas izstrāde un īstenošana, ievērojot Tehniskajā specifikācijā (Konkursa nolikuma 2.pielikums) noteiktās prasības.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79341000-6

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (slēgta konkursa gadījumā)

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir izstrādājis un īstenojis vismaz 2 (divas) integrētā mārketinga kampaņas, kas iekļauj plašu komunikācijas instrumentu klāstu, aptverot gan vides, gan audiovizuālus, gan digitālus risinājumus, kur katras kampaņas kopējais budžets nav mazāks kā 50 000 euro (bez PVN).

IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.1 APRAKSTS

IV.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

IV.1.2) Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi (slēgta konkursa gadījumā):

IV.1.3) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Kampaņas koncepcijas saturs un tās īstenošana

IV.2. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

KM 2018/7

IV.2.2) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 27/07/2018 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00


IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums: (slēgta konkursa gadījumā)

Datums: 

IV.2.4. Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3. ATLĪDZĪBA UN ŽŪRIJA

IV.3.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība : 2
4000 euro

IV.3.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.3.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.3.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.3.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

 1. Selga Laizāne
 2. Linda Pavļuta
 3. Inga Oliņa
 4. Līga Gaisa
 5. Zigurds Zaķis
 6. Ingūna Elere

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv