Sludinājums: Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Publicēts
24.02.2017
24.02.2017
Pasūtītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)
Termiņš
24.04.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Peldu iela 25
E-pasts
Sludinājums
www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iep...
Tālrunis
Aigars Brivna
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 24/02/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 90000028508

Pasta adrese

Peldu iela 25

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1494

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Peldu iela 25

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aigars Brivna

Tālruņa numurs

67026441

Faksa numurs

67820442

E-pasta adrese

aigars.brivna@varam.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.varam.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79416000-3 80590000-6
80511000-9
80533000-9

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (ja nepieciešams)

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (ja nepieciešams)

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:

III.3. Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšana
 2. Esošās situācijas analīze, stratēģijas formulēšana un tam izvēlētās metodes
 3. Iedzīvotāju sasniedzamība
 4. Informācijas pieejamība
 5. Stratifikācija
 6. Apmācību modelis
 7. Apmācību programmu kvalitāte
 8. Apmācībās iegūto zināšanu vērtēšana
 9. Apmācību moduļu prototipi
 10. E-adreses popularizēšanas kampaņas apraksts
 11. Atkārtotas izmantošanas iespēja ilgtermiņā
 12. Radošums un inovācija
 13. Integrācija un sinerģija
 14. Meta idejas īstenošanas tāme
 15. Darba organizācija, plānošana, risku pārvaldība
 16. Meta pilnīgums, detalizācijas pakāpe un nepretrunīgums

IV. Administratīvā informācija

IV.4. Administratīvā informācija

IV.4.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VARAM 2017/1

IV.4.2) Nosacījumi iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 24/04/2017 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

image
image

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:

IV.4.3) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 24/04/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

IV.4.4) Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.5.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība :

IV.5.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.5.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.5.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.5.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

 1. Edmunds Beļskis
 2. Diāna Andžāne
 3. Gatis Ozols
 4. Diāna Tiltiņa
 5. Kristīne Kļaveniece
 6. Daina Šulca
 7. Ilze Pavlova
 8. Māra Jākabsone
 9. Antra Skinča
 10. Sandra Ozoliņa
 11. Kristīne Tjarve

V IEDAĻA: PAPILDUS INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Iepirkums tiek veikts ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM 2.2.1.), t.sk. projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” (turpmāk – PSPP) ietvaros.

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv