Rezultāts: Līgums par FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijas uzraudzības auditu un pārsertifikācijas auditu Dienvidlatgales mežsaimniecībā

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED (726903)
Summa
41 900,00 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: AS "Latvijas valsts meži", 40003466281
Pasta adrese: Vaiņodes iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: lv -1004 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Leons Fonabergs Tālruņa numurs: 65307102, 29192526
E-pasta adrese: l.fonabergs@lvm.lv Faksa numurs: 65307116
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Līgums par FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijas uzraudzības auditu un pārsertifikācijas auditu Dienvidlatgales mežsaimniecībā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 21
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecības apsaimniekojamā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas sistēmas novērtēšana saskaņā ar FSC principiem un kritērijiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79132000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41900 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM DL_2015_510_Bi

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijas uzraudzības auditu un pārsertifikācijas auditu Dienvidlatgales mežsaimniecībā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED, 726903

Pasta adrese: South Plaza Marlborough Street

Pilsēta/Novads: Bristol

Pasta indekss: BS1 3NX

Valsts: Lielbritānija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26923    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41900    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības



Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Kopējā līgumcena līdz EUR 41900.00, ievērojo nepieciešamību līguma darbības laikā vienoties par atkārtotu vai ārkārtas auditu veikšanu būtisku neatbilstību novēršanai

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv