Rezultāts: Iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma metodikas izstrāde, krāpšanas novēršanas kontroles sistēmas uzbūves novērtējums un apmācība

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
Lauku atbalsta dienests (90000794228)
Uzvarētājs
SIA Ernst&Young Baltic (40003593454)
Summa
31 500,00 EUR
Sludinājums
www.lad.gov.lv/lv/par-mums/iepirkum...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Lauku atbalsta dienests, 90000794228
Pasta adrese: Republikas laukums 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1981 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Agnese Civjane Tālruņa numurs: 67027478
E-pasta adrese: agnese.civjane@lad.gov.lv Faksa numurs: 67027120
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/iepirkumi-un-izsoles/iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Atbalsts lauksaimniecībai
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma metodikas izstrāde, krāpšanas novēršanas kontroles sistēmas uzbūves novērtējums un apmācība

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 9
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma metodikas izstrāde, krāpšanas novēršanas kontroles sistēmas uzbūves novērtējums un apmācība, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79212000-3 80511000-9
79212400-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

31500 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LAD 2015/7

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējuma metodikas izstrādi, krāpšanas novēršanas kontroles sistēmas uzbūves novērtējumu un apmācību
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
16/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Ernst&Young Baltic, 40003593454

Pasta adrese: Muitas iela 1A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: www.ey.com/lv

Tālruņa numurs: 67043801

Faksa numurs: 67043802

Vispārējā interneta adrese (URL): riga@lv.ey.com

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 31500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 31500    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ELFLA, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (11-00-L511K0 un 11-00-L511T0)
 2. EJZF, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv