Sludinājums: Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai

Publicēts
01.08.2018
01.08.2018
Pasūtītājs
SIA "Getliņi EKO" (40003367816)
Termiņš
30.08.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Guntis Kampe
E-pasts
Sludinājums
www.getlini.lv/lv/uznemums/iepirkum...
Tālrunis
67317827
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par koncesiju

Publicēšanas datums: 01/08/2018

I IEDAĻA. Informācija par publisko partneri vai tā pārstāvi

I.1. PUBLISKAIS PARTNERIS VAI TĀ PĀRSTĀVIS

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Getliņi EKO", 40003367816

Pasta adrese

Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela 57

Pilsēta / Novads

Stopiņu novads

Pasta indekss

LV-2121

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersona(-as)

Guntis Kampe

Tālruņa numurs

67317827

Faksa numurs

67317810

E-pasta adrese

guntis.kampe@getlini.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.getlini.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.getlini.lv/lv/uznemums/iepirkumi_izsoles.html

I.2. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.3. Publiskā partnera vai tā pārstāvja veids un galvenā darbības joma (gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs)

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts un pašvaldības publiski privātā kapitālsabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Atkritumu apsaimniekošana

I.4. Publiskā partnera vai tā pārstāvja galvenā darbības joma (gadījumā, ja paziņojumu publicē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs)

imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
image Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.5. Publiskais partneris rīkojas citu publisko partneru vārdā

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Līguma nosaukums

Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai

II.1.2.

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
90511000-2

II.1.3. Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePakalpojumi

II.1.4. Īss apraksts

Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai

II.1.5. Paredzamā kopējā līgumcena (bez PVN)

Valūta: EUR

II.1.6. Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Publiskais partneris vai tā pārstāvis saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1. Līguma nosaukums

Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai


II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
90511100-3

II.2.3. Izpildes vieta

Rīga, Latvija

NUTS kods: LV006

II.2.4. Iepirkuma apraksts:

(būvdarbu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām)
Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, pamatojoties uz
image kritērijiem, kas noteikti koncesijas procedūras dokumentos
image turpmāk aprakstītajiem kritērijiem (norādīt piešķiršanas kritērijus dilstošā secībā pēc to svarīguma)


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6. Paredzamā līgumcena (bez PVN):

Vērtība: Valūta: EUR

II.2.7. Līguma darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 240 vai dienās
vai sākuma datums (dd/mm/gggg)
beigu datums (dd/mm/gggg)


II.2.8. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Saskaņā ar konkursa nolikumu

III.1.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Koncesijas procedūras dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar konkursa nolikumu Saskaņā ar konkursa nolikumu

III.1.3. Tehniskās un profesionālās spējas

Koncesijas procedūras dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar konkursa nolikumu Saskaņā ar konkursa nolikumu

III.1.4. Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem (aizpildīt tikai pakalpojumu koncesijas līguma gadījumā)

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar konkursa nolikumu

III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

image Konkurss bez pretendentu atlases
image Konkurss ar pretendentu atlasi
image Konkursa dialogs

IV.2. Identifikācijas numurs, ko koncesijas procedūrai piešķīris publiskais partneris vai tā pārstāvis

GEKO 2018/07/03

IV.3. Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement) (tikai būvdarbu koncesijas līgumu gadījumā)

image
image

IV.4. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

Datums: 30/08/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

IV.5. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas valoda

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Saskaņā ar nolikumu


Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Koncesijas procedūras dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4. Šis paziņojums saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 30/07/2018

V.5. Papildu informācija (ja piemērojams)

V.6. Iesniegumu izskatīšana

V.6.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 29. panta trešo daļu

V.6.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv