Sludinājums: Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv dizaina, tehniskā un funkcionālā risinājuma izstrāde

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)
Termiņš
23.09.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Iepirkuma komisija
E-pasts
Sludinājums
www.liepaja.lv/page/6...
Tālrunis
Eva Ciekurze
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Iepirkuma komisija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Eva Ciekurze

Tālruņa numurs

63404405

Faksa numurs

63404777

E-pasta adrese

iepirkumi@dome.liepaja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/page/6

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv dizaina, tehniskā un funkcionālā risinājuma izstrāde

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv dizaina, tehniskā un funkcionālā risinājuma izstrāde

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
92310000-7 72400000-4

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (ja nepieciešams)

 1. Dalībniekam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz metu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze līdzvērtīgu projektu īstenošanā, kā galvenajam uzņēmējam (līguma slēdzējam) vai vienam no personu apvienības dalībniekiem, tajā skaitā: vismaz 3 (trīs) realizēti projekti, kuru ietvaros izstrādāts informācijas sistēmas (mājaslapas, portāla) grafiskais dizains. Informācijas sistēma nodrošina piekļuvi publiski pieejamai interneta vietnei gan datora, gan mobilajā versijā. Par katru projektu noslēgtā līguma summa ir vismaz EUR 2 000,00 neieskaitot PVN. Mājaslapām ar to dizainiem jābūt joprojām pieejamiem lietotājiem; vismaz 3 (trīs) realizēti informācijas sistēmas (mājaslapas, portāla) izstrādes un ieviešanas projekti, kur katram projektam noslēgtā līguma summa ir vismaz EUR 12 000,00 neieskaitot PVN. Mājaslapām joprojām jābūt pieejamām lietotājiem.

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (ja nepieciešams)

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
Dalībniekam jānodrošina šādu speciālistu dalība iespējamā līguma izpildē: projekta vadītājs ar pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz metu iesniegšanas termiņa beigām vismaz vienā pēc satura un apjoma līdzīgā projektā kā projekta vadītājam; web dizaina speciālists – UI / UX specializācija (UI – user interface designer, UX – user experience designer), kuram ir vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze mājaslapu vizuālā dizaina izstrādē, pieredze vismaz vienā pēc apjoma līdzīgā projektā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz metu iesniegšanas termiņa beigām; sistēmanalītiķis/sistēmas arhitekts, kuram ir vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze informāciju sistēmu izstrādes, pilnveidošanas un uzturēšanas projektos. Pieredze vismaz vienā pēc apjoma līdzīgā projektā projektā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz metu iesniegšanas termiņa beigām; programmētājs, kuram ir vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze informācijas sistēmas (mājaslapas, portāla) izstrādes un ieviešanas projektos un pieredze vismaz vienā pēc apjoma līdzīgā projektā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz metu iesniegšanas termiņa beigām.

III.3. Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Dizaina skices. Portāla dizaina skices, to atbilstība Liepājas pašvaldības darbības specifikai un Liepājas pilsētas identitātei. Portāla dizaina idejas izklāsts un pamatojums.
 2. Portāla funkcionalitāte
 3. Portāla tehniskais risinājums
 4. Portāla izmaksas
 5. Piedāvājums portāla funkcionālitātes uzlabošanai papildus Nolikumā minētajām prasībām

IV. Administratīvā informācija

IV.4. Administratīvā informācija

IV.4.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LPP 2016/100

IV.4.2) Nosacījumi iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 23/09/2016 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

image
image

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta: EUR
Samaksas kārtība:

IV.4.3) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 23/09/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

IV.4.4) Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.5.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība : 3
2000

IV.5.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.5.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.5.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.5.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

V IEDAĻA: PAPILDUS INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv