Rezultāts: Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) pilnveidošana un uzturēšana

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (90001733697)
Uzvarētājs
Datakom, SIA (40103142605)
Summa
684 000,00 EUR
Sludinājums
www.vraa.gov.lv...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697
Pasta adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV - 1010
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV, 1010 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Lietvedības nodaļa
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: lietvedis
Tālruņa numurs: 67079000
E-pasta adrese: pasts@vraa.gov.lv Faksa numurs: 67079001
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv
Interneta adrese, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā (URL): http://www.vraa.gov.lv
Interneta adrese, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu (URL): http://www.vraa.gov.lv

I.2. PASŪTĪTĀJA VEIDS (GADĪJUMĀ, JA PAZIŅOJUMU PUBLICĒ PASŪTĪTĀJS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA IZPRATNĒ)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:

I.3. GALVENĀ(-S) DARBĪBAS JOMA(-S)

(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē) (gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē)
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: reģionālā attīstība
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
Elektroenerģijas apgāde
Gāzes un naftas izpēte un ieguve
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
Ūdensapgāde
Pasta pakalpojumi
Dzelzceļa pakalpojumi
Pilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām


(Ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem norādiet A.I pielikumā)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) pilnveidošana un uzturēšana

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

7

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būve un tās realizācija ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst pasūtītāja norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

NUTS kods: LV006

II.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos

Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās noslēgšanu
 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

ESVIS pilnveidošana, pēcgarantijas uzturēšana un lietotāju apmācības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

72230000-6

Papildu kods (-i)

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem)

(Ar cipariem norādīt tikai kopējo līgumcenu, aptverot visus līgumus, daļas, atjaunojumus un iespējas. Informācijai par atsevišķiem līgumiem izmantot V iedaļu “Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana”)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 684000

Valūta: EUR

VAI vislētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

 

un visdārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta: EUR

 

IV IEDAĻA: Procedūra

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Konkursa dialogs

Gadījumā, ja līguma slēgšanas tiesības piešķirtas bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas, pasūtītājam ir jāsniedz pamatojums: lūdzu, aizpildiet D3 pielikumu

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

 

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

class="odd">

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 

Kritēriji

Īpatsvars

IV.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
VRAA/2014/73/ERAF/SP

IV.3.2) Iepriekšēja (-s) publikācija (-s) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:


IV.3.3) Cita (-s) iepriekšēja (-s) publikācija (-s) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) pilnveidošana un uzturēšana

V.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

20/03/2015 (dd/mm/gggg)

V.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1

V.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Datakom, SIA, 40103142605

Pasta adrese: Vienības gatve 109

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

648000

Valūta

EUR  

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

648000

Valūta

EUR

VAI vislētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un visdārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

V.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem un informācija par nesaistītiem apakšuzņēmējiem

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 

Līguma vērtības vai daļas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšuzņēmuma līgumi (ja zināms):

Tiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem vai konkrētiem apakšuzņēmuma līgumiem
Tiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz līguma daļu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālā līguma daļa procentos: (%), maksimālā līguma daļa procentos: (%)
 


VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

VI.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
ERAF - Projekts „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” (Nr.3DP/3.2.2.1.1./12/IPIA/CFLA/006)

VI.2. Šis paziņojums saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

VI.3. Papildu organizatoriska informācija (ja nepieciešams)

Saskaņā ar konkursa nolikumu

VI.4. Iesniegumu izskatīšana

VI.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

VI.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63.panta otro daļu

VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (ja nepieciešams)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

VI.5. Paziņojuma nosūtīšanas datums:

25/05/2015

A PIELIKUMS

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTID3 pielikums

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Lūdzu, norādiet šeit pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt saskaņā ar attiecīgām Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma normām.

(lūdzu, zemāk atzīmējiet attiecīgo (-s) lodziņu (-s) un sniedziet papildinformāciju)

1) Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

a) nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi, vai ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi un iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām, izsludinot:

- slēgtu konkursu,

- sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu,

- konkursa dialogu.

 

b) iepriekš izsludinātai iepirkuma procedūrai ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi un iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām, kā arī pasūtītājs uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā nav izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

 

c) militāras vai drošības krīzes gadījumā, ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī gadījumā, ja pasūtītājs izmanto visas likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas;

 

d) pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu (piemēram, dabas katastrofas vai avārijas) rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī gadījumā, ja pasūtītājs izmanto visas likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas, – ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu ārkārtas situāciju;

 

e) līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju:

- tehnisku iemeslu dēļ,

 

- ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ;

 

f) līguma priekšmets ir pētniecības un izstrādes pakalpojumi;

 

g) līguma priekšmets ir preces, kas izgatavotas tikai pētniecībai un izstrādei, izņemot, ja tās tiek izgatavotas vairumā, lai novērtētu to noietu vai segtu pētniecības un izstrādes izmaksas;

 

h) pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības;

 

i) līguma priekšmets ir tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un kuras pasūtītājs pērk preču biržā;

 

j) pasūtītājam ir iespēja iepirkt preces ar īpaši izdevīgiem noteikumiem:

- no preču piegādātāja, kurš, izbeidzot savu komercdarbību, rīko izpārdošanu,

 

- no likvidatoriem vai maksātnespējas procesa administratoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksātnespējas jomā;

 

k) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei;

 

l) līguma priekšmets ir atkārtota iepriekš noslēgtajā līgumā paredzēto būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi vai pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad sākotnējais līgums noslēgts slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot paziņojumu par līgumu, vai konkursa dialoga rezultātā, kura paziņojumā par līgumu ir paredzēta atkārtota līgumu slēgšana un, nosakot paredzamo līgumcenu, ir ņemta vērā arī atkārtoti nepieciešamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība;

 

m) pasūtītājam nepieciešami gaisa un ūdens transporta pakalpojumi bruņoto vai drošības spēku izvietošanai ārvalstīs, ja līgumu slēdz ar piegādātāju, kurš piedāvājuma spēkā esamību garantē tik īsu laiku, ka nav iespējams piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī gadījumā, ja pasūtītājs izmanto visas likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas.

2) Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
 

n) iepirkuma līgums par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā “Pakalpojumu, kuru iepirkumam var piemērot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta septītās daļas noteikumus, nomenklatūra” minētajiem pakalpojumiem,

 

o) iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras.

 

Lai izmantotu iepriekš minēto saīsināto termiņu, papildus lodziņam(-iem), kas jāatzīmē augstāk, skaidri un izsmeļoši paskaidrojiet, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir likumīga, jebkurā gadījumā norādot visus attiecīgos faktus un vajadzības gadījumā – atsauces uz normatīvajiem aktiem un tiesas spriedumiem: (ne vairāk kā 500 vārdos)

 


Avots: pvs.iub.gov.lv