Sludinājums: Foto, video, audio, biroja un datortehnikas piederumu iegāde

Publicēts
22.04.2015
22.04.2015
Pasūtītājs
Rīgas Stradiņa universitāte (90000013771)
Termiņš
07.05.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Sigita Muižniece
E-pasts
Sludinājums
www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi...
Tālrunis
67409061

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771
Pasta adrese: Dzirciema iela 16
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1007 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Sigita Muižniece Tālruņa numurs: 67409061
E-pasts: Sigita.Muizniece@rsu.lv Faksa numurs: 67409245
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rsu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Atvasināta publiska persona
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Foto, video, audio, biroja un datortehnikas piederumu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: RSU struktūrvienības Rīgas administratīvās teritorijas ietvaros

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Foto, video, audio, biroja un datortehnikas piederumu iegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30000000-9

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RSU 2015/23-MI

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 07/05/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.08:30 līdz 17:15, piektdien no plkst. 08:30 līdz 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 07/05/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līgums tiks slēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem vai līdz kopējā pasūtījumu summa līguma ietvaros sasniegs EUR 16 000.00 (sešpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv