Rezultāts: Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas “Novads Latgales viducī” iespieddarbi

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldība (90009112679)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales druka" (40003199542)
Summa
12 600,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679
Pasta adrese: Atbrīvošanas alejā 95
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV-4601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Anna Jaudzema Tālruņa numurs: 64607183
E-pasta adrese: anna.jaudzema@rdc.lv Faksa numurs: 64625935
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Likumā "Par pašvaldībam" noteikto funkciju veikšana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas "Novads Latgales viducī" iespieddarbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rēzekne

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas "Novads Latgales viducī" iespieddarbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
22000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12600 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RNP 2013/18

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas "Novads Latgales viducī" iespieddarbi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
28/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales druka", 40003199542

Pasta adrese: Baznīcas ielā 28

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: raivis@druka.lv

Tālruņa numurs: 64623133

Faksa numurs: 64625938

Vispārējā interneta adrese (URL): www.druka.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12600    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12600    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv