Rezultāts: ELFLA un EZF Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegāde

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Lauku atbalsta dienests (90000794228)
Uzvarētājs
SIA "JS Projekts" (40003252364)
Summa
3 049,30 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Lauku atbalsta dienests, 90000794228
Pasta adrese: Republikas laukums 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1981 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Vineta Jansone Tālruņa numurs: 67027384
E-pasta adrese: vineta.jansone@lad.gov.lv Faksa numurs: 67027120
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lad.gov.lv/lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Atbalsts lauksaimniecībai
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


ELFLA un EZF Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lauku atbalsta dienesta Centrālais aparāts - Republikas laukums 2, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


ELFLA un EZF vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
22462000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3049.3 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LAD 2013/22

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ELFLA un EZF vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "JS Projekts", 40003252364

Pasta adrese: Lubānas iela 43-40

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: margita@eurotop.lv

Tālruņa numurs: 67842213

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3049.3    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3049.3    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ELFLA, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (11-00-L511K0 un 11-00-L511T0)
 2. EZF, Eiropas Zivsaimniecības fonds (11-00Z511T0)

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības



Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

SIA "JS Projekts" uzvarēja četrās no piecām iepirkuma daļām. Uz iepirkuma 5.daļu nepieteicās neviens pretendents. Līgums tika noslēgts ar SIA "JS Projekts" par četrām iepirkuma daļām.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv