Rezultāts: Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (90001733697)
Uzvarētājs
AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" (40003494976), AAS "BALTA" (40003049409)
Summa
2 250 000,00 EUR
Sludinājums
www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 30/03/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697
Pasta adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV - 1010
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV, 1010 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Elektronisko iepirkumu departaments
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilga Cimdiņa
Tālruņa numurs: 925413917
E-pasta adrese: pasts@vraa.gov.lv Faksa numurs: 67079001
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: reģionālā attīstība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

6

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Latvijas Republika

NUTS kods: LV00

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos   

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros    □

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

66512000-2

Papildu kods (-i)

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 2250000

Valūta: EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta: EUR

 

III IEDAĻA: Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

   

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

   

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

class="odd">

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
VRAA/2015/02/SP/CI-81

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:


III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Pakalpojumu sniegšana, ja no kopējā pircēja darbinieku skaita apdrošina no 50 līdz 70%

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

17/03/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

1

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", 40003494976

Pasta adrese: Antonijas iela 23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67080480

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67080407

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1000000

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1000000

Valūta

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

Līguma Nr.

Daļas Nr.

2

2

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Pakalpojumu sniegšana, ja no kopējā pircēja darbinieku skaita apdrošina vairāk par 70%

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

17/03/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

1

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: AAS "BALTA", 40003049409

Pasta adrese: Raunas iela 10/12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67082362

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67082345

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

1000000

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

1000000

Valūta

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

Līguma Nr.

Daļas Nr.

3

3

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros noslēgtā darījuma (apdrošināšanas līguma) apjoma palielināšana (papildpolises pasūtīšana) no sākotnējā pakalpojumu sniedzēja

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

17/03/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

2

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", 40003494976

Pasta adrese: Antonijas iela 23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67080480

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67080407

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: AAS "BALTA", 40003049409

Pasta adrese: Raunas iela 10/12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67082362

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67082345

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

250000

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

250000

Valūta

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
ERAF, ESF, KF - Eiropas reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmas un citi struktūrfondi

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Sarunu procedūra rīkota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu (iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu). Paziņojumā norādītās plānotās līgumcenas ir provizoriskas un tās var mainīties, jo tiks slēgta vispārīgā vienošanās. Paziņojuma IV.3.punktā norādītās cenas nav pretendentu piedāvātās līgumcenas, bet ir katra pretendenta piedāvāto pakalpojumu vienību cenu kopsumma eiro

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720


PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 9001733697
Pasta adrese: Elizabetes iela 19
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ādažu novada pašvaldība, 90000048472
Pasta adrese: Gaujas iela 33A
Pilsēta/Novads: Ādaži Pasta indekss: LV - 2164 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Aglonas novada pašvaldība, 90000065754
Pasta adrese: Somersetas ielā 34
Pilsēta/Novads: Aglona Pasta indekss: LV - 5304 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Aizkraukles novada pašvaldība, 90000074812
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 1a
Pilsēta/Novads: Aizkraukle, Aizkraukles nov., Pasta indekss: LV - 5101 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Aizputes novada pašvaldība, 90000031743
Pasta adrese: Atmodas ielā 22, Aizpute
Pilsēta/Novads: Aizputes novads Pasta indekss: LV - 3456 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Aknīstes novada pašvaldība, 90000026441
Pasta adrese: Skolas ielā 7
Pilsēta/Novads: Aknīstē Pasta indekss: LV - 5208 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Alojas novada pašvaldība, 90000060032
Pasta adrese: Jūras ielā 13
Pilsēta/Novads: Aloja Pasta indekss: LV - 4064 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Alsungas novada pašvaldība, 90000036596
Pasta adrese: Pils ielā 1
Pilsēta/Novads: Alsunga Pasta indekss: LV - 3306 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Alūksnes novada pašvaldība, 90000018622
Pasta adrese: Dārza ielā 11
Pilsēta/Novads: Alūksne Pasta indekss: LV - 4301 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Amatas novada pašvaldība, 90000957242
Pasta adrese: """Ausmas"", Drabešu pagasts"
Pilsēta/Novads: Amatas novads Pasta indekss: LV - 4101 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Apes novada pašvaldība, 90000035872
Pasta adrese: Stacijas ielā 2, Ape
Pilsēta/Novads: Apes novads Pasta indekss: LV - 4337 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Auces novada pašvaldība, 90009116331
Pasta adrese: Jelgavas iela 1
Pilsēta/Novads: Auce Pasta indekss: LV - 3708 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Babītes novada pašvaldība, 90000028870
Pasta adrese: Centra ielā 4
Pilsēta/Novads: Piņķi, Babītes pagasts Pasta indekss: LV - 2107 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Baldones novada pašvaldība, 90000031245
Pasta adrese: """Pārupes"""
Pilsēta/Novads: Baldone Pasta indekss: LV - 2125 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Baltinavas novada pašvaldība, 90009115590
Pasta adrese: Kārsavas iela 16
Pilsēta/Novads: Baltinava Pasta indekss: LV - 4594 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Balvu novada pašvaldība, 90009115622
Pasta adrese: Bērzpils iela 1a
Pilsēta/Novads: Balvi Pasta indekss: LV - 4501 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Bauskas novada pašvaldība, 90009116223
Pasta adrese: Uzvaras ielā 1
Pilsēta/Novads: Bauska, Bauskas novads Pasta indekss: LV - 3901 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Beverīnas novada pašvaldība, 90009115285
Pasta adrese: """Pagastmāja"", Mūrmuiža, Kauguru pagasts"
Pilsēta/Novads: Beverīnas novads Pasta indekss: LV - 4224 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Brocēnu novada pašvaldība, 90000024417
Pasta adrese: Lielcieceres iela 3
Pilsēta/Novads: Brocēni Pasta indekss: LV - 3851 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Burtnieku novada pašvaldība, 90009114148
Pasta adrese: Jāņa Vintēna ielā 7
Pilsēta/Novads: Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads Pasta indekss: LV - 4206 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Carnikavas novada pašvaldība, 90000028989
Pasta adrese: Stacijas iela 5
Pilsēta/Novads: Carnikava Pasta indekss: LV - 2163 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Cēsu novada pašvaldība, 90000031048
Pasta adrese: Bērzaines ielā 5
Pilsēta/Novads: Cēsīs Pasta indekss: LV - 4100 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Cesvaines novada pašvaldība, 90000054727
Pasta adrese: Pils ielā 1a
Pilsēta/Novads: Cesvaine Pasta indekss: LV - 4871 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ciblas novada pašvaldība, 90000041258
Pasta adrese: c.Blonti, Blontu pagasts
Pilsēta/Novads: Ciblas novads Pasta indekss: LV - 5706 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Dagdas novada pašvaldība, 90000041224
Pasta adrese: Alejas ielā 4, Dagda
Pilsēta/Novads: Dagdas novads Pasta indekss: LV - 5674 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils novada pašvaldība, 90009117568
Pasta adrese: Rīgas ielā 2
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV - 5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas dome, 90000077325
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 1
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV - 5400 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Dobeles novada pašvaldība, 90009115092
Pasta adrese: Brīvības iela 17
Pilsēta/Novads: Dobele Pasta indekss: LV - 3701 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Dundagas novada pašvaldība, 90009115209
Pasta adrese: Pils iela 5-1
Pilsēta/Novads: Dundaga, Dundagas pagasts Pasta indekss: LV - 3270 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Durbes novada pašvaldība, 90000063895
Pasta adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts
Pilsēta/Novads: Durbes novads Pasta indekss: LV - 3440 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Engures novada pašvaldība, 90000050759
Pasta adrese: """Pagastmāja"""
Pilsēta/Novads: Smārde Pasta indekss: LV - 3129 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ērgļu novada pašvaldība, 90002214379
Pasta adrese: Rīgas iela 10
Pilsēta/Novads: Ērgļi Pasta indekss: LV - 4840 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Garkalnes novada pašvaldība, 90000024313
Pasta adrese: Brīvības gatve 455
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1024 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Grobiņas novada pašvaldība, 90000058625
Pasta adrese: Lielā ielā 76
Pilsēta/Novads: Grobiņā, Grobiņas novadā Pasta indekss: LV - 3430 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Gulbenes novada pašvaldība, 90009116327
Pasta adrese: Ābeļu ielā 2
Pilsēta/Novads: Gulbene Pasta indekss: LV - 4401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas novada pašvaldība, 90000056376
Pasta adrese: Skolas ielā 4
Pilsēta/Novads: Iecava Pasta indekss: LV - 3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ikšķiles novada dome, 90000013714
Pasta adrese: Strēlnieku ielā 10
Pilsēta/Novads: Ikšķile Pasta indekss: LV - 5052 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ilūkstes novada pašvaldība, 90000078782
Pasta adrese: Brīvības ielā 7
Pilsēta/Novads: Ilūkstē Pasta indekss: LV - 5447 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Inčukalna novada pašvaldība, 90000068337
Pasta adrese: Atmodas iela 4
Pilsēta/Novads: Inčukalns, Inčukalna novads Pasta indekss: LV - 2141 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jaunjelgavas novada pašvaldība, 90000020824
Pasta adrese: Lācplēša ielā 11
Pilsēta/Novads: Jaunjelgava Pasta indekss: LV - 5134 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jaunpiebalgas novada pašvaldība, 90000031033
Pasta adrese: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga
Pilsēta/Novads: Jaunpiebalgas novads Pasta indekss: LV - 4125 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jaunpils novada pašvaldība, 90000051932
Pasta adrese: """Ērģelnieki"", Jaunpils, Jaunpils pagasts"
Pilsēta/Novads: Jaunpils novads Pasta indekss: LV - 3145 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jēkabpils novada pašvaldība, 90009116789
Pasta adrese: Rīgas ielā 150a
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV - 5202 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205
Pasta adrese: Brīvības iela 120
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV - 5201 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jelgavas novada pašvaldība, 90009118031
Pasta adrese: Pasta ielā 37
Pilsēta/Novads: Jelgavā Pasta indekss: LV - 3001 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jelgavas pilsētas dome, 90000042516
Pasta adrese: Lielā ielā 11
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV - 3001 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Jūrmalas pilsētas dome, 90000056357
Pasta adrese: Jomas ielā 1/5
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV - 2015 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Kandavas novada pašvaldība, 90000050886
Pasta adrese: Dārza ielā 6, Kandava
Pilsēta/Novads: Kandavas novads Pasta indekss: LV - 3120 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Kārsavas novada pašvaldība, 90000017398
Pasta adrese: Vienības ielā 53
Pilsēta/Novads: Kārsava Pasta indekss: LV - 5717 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ķeguma novada pašvaldība, 90000013682
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 1
Pilsēta/Novads: Ķegums Pasta indekss: LV - 5020 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ķekavas novada pašvaldība, 90000048491
Pasta adrese: Gaismas ielā 19, k-9
Pilsēta/Novads: Ķekava Pasta indekss: LV - 2123 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Kocēnu novada pašvaldība, 90009114171
Pasta adrese: Alejas iela 8, Kocēni
Pilsēta/Novads: Kocēnu novads Pasta indekss: LV - 4220 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Kokneses novada pašvaldība, 90000043494
Pasta adrese: Melioratoru ielā 1
Pilsēta/Novads: Koknesē, Koknese novads Pasta indekss: LV - 5113 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Krāslavas novada pašvaldība, 90001267487
Pasta adrese: Rīgas ielā 51
Pilsēta/Novads: Krāslava Pasta indekss: LV - 5601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Krimuldas novada pašvaldība, 90000068799
Pasta adrese: Parka ielā 1
Pilsēta/Novads: Ragana Pasta indekss: LV - 2144 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Krustpils novada pašvaldība, 90009118116
Pasta adrese: Rīgas iela 150a
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV - 5202 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590
Pasta adrese: Baznīcas ielā 1
Pilsēta/Novads: Kuldīgā, Kuldīgas novadā Pasta indekss: LV - 3301 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Lielvārdes novada pašvaldība, 90000024489
Pasta adrese: Raiņa iela 11a
Pilsēta/Novads: Lielvārde Pasta indekss: LV - 5070 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Liepājas pilsētas dome, 90000063185
Pasta adrese: Rožu ielā 6
Pilsēta/Novads: Liepāja Pasta indekss: LV - 3401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Līgatnes novada pašvaldība, 90000057333
Pasta adrese: Spriņģu iela 4
Pilsēta/Novads: Līgatne, Līgatnes novads Pasta indekss: LV - 4110 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Limbažu novada pašvaldība, 90009114631
Pasta adrese: Rīgas ielā 16
Pilsēta/Novads: Limbaži Pasta indekss: LV - 4001 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Līvānu novada pašvaldība, 90000065595
Pasta adrese: Rīgas ielā 77
Pilsēta/Novads: Līvāni, Līvānu novads Pasta indekss: LV - 5316 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Lubānas novada pašvaldība, 90000054159
Pasta adrese: Tilta iela 11
Pilsēta/Novads: Lubānā, Lubānas novadā Pasta indekss: LV - 4830 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ludzas novada pašvaldība, 90000017453
Pasta adrese: Raiņa ielā 16 A, Ludza
Pilsēta/Novads: Ludzas novads Pasta indekss: LV - 5701 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Madonas novada pašvaldība, 90000054572
Pasta adrese: Saieta laukums 1
Pilsēta/Novads: Madonā Pasta indekss: LV - 4801 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Mālpils novada pašvaldība, 90000048398
Pasta adrese: Nākotnes ielā 1
Pilsēta/Novads: Mālpils Pasta indekss: LV - 2152 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Mārupes novada pašvaldība, 90000012827
Pasta adrese: Daugavas ielā 29
Pilsēta/Novads: Mārupe Pasta indekss: LV - 2167 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Mazsalacas novada pašvaldība, 90009114167
Pasta adrese: Pērnavas ielā 4
Pilsēta/Novads: Mazsalaca Pasta indekss: LV - 4215 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Mērsraga novada pašvaldība, 90009477521
Pasta adrese: Lielā iela 35
Pilsēta/Novads: Mērsrags Pasta indekss: LV - 3284 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Naukšēnu novada pašvaldība, 90009115247
Pasta adrese: Pagasta nams
Pilsēta/Novads: Naukšēni Pasta indekss: LV - 4244 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Neretas novada pašvaldība, 90009116384
Pasta adrese: Rīgas ielā 1, Nereta
Pilsēta/Novads: Neretas novads Pasta indekss: LV - 5118 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Nīcas novada pašvaldība, 90000031531
Pasta adrese: Bārtas ielā 6, Nīca
Pilsēta/Novads: Nīcas novads Pasta indekss: LV - 3473 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ogres novada pašvaldība, 90000024455
Pasta adrese: Brīvības ielā 33
Pilsēta/Novads: Ogre Pasta indekss: LV - 5001 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines novada pašvaldība, 90000024332
Pasta adrese: Zemgales ielā 33
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV - 2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ozolnieku novada pašvaldība, 90001623310
Pasta adrese: Stadiona iela 10
Pilsēta/Novads: Ozolnieki, Ozolnieku novadā Pasta indekss: LV - 3018 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pārgaujas novada pašvaldība, 90009116276
Pasta adrese: """Iktes"""
Pilsēta/Novads: Stalbe, Stalbes pagasts Pasta indekss: LV - 4151 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pāvilostas novada pašvaldība, 90000059438
Pasta adrese: Dzintaru ielā 73
Pilsēta/Novads: Pāvilosta Pasta indekss: LV - 3466 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pļaviņu novada pašvaldība, 90000043649
Pasta adrese: Dzelzceļa ielā 11
Pilsēta/Novads: Pļaviņas Pasta indekss: LV - 5120 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Preiļu novada dome, 90000065720
Pasta adrese: Raiņa bulvārī 19
Pilsēta/Novads: Preiļi Pasta indekss: LV - 5301 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Priekules novada pašvaldība, 90000031601
Pasta adrese: Saules 1
Pilsēta/Novads: Priekule Pasta indekss: LV - 3434 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511
Pasta adrese: Cēsu prospektā 5
Pilsēta/Novads: Priekuļi, Priekuļu novads Pasta indekss: LV - 4126 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Raunas novada pašvaldība, 90000057973
Pasta adrese: Vidzemes iela 2, Rauna
Pilsēta/Novads: Raunas novads Pasta indekss: LV - 4131 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679
Pasta adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Pilsēta/Novads: Rēzeknes novads Pasta indekss: LV - 4601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465
Pasta adrese: Atbrīvošanas alejā 93
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV - 4601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Riebiņu novada pašvaldība, 90001882087
Pasta adrese: Saules 8
Pilsēta/Novads: Riebiņi Pasta indekss: LV - 5326 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas pilsētas dome, 90000064250
Pasta adrese: Rātslaukums 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1539 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rojas novada pašvaldība, 90002644930
Pasta adrese: Zvejnieku ielā 3, Rojas pagasts
Pilsēta/Novads: Rojas novads Pasta indekss: LV - 3264 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ropažu novada pašvaldība, 90000029039
Pasta adrese: Sporta ielā 1
Pilsēta/Novads: Ropaži Pasta indekss: LV - 2135 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rucavas novada pašvaldība, 90000059230
Pasta adrese: """Pagastmāja"", Rucava"
Pilsēta/Novads: Rucavas novads Pasta indekss: LV - 3477 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rugāju novada pašvaldība, 90009116736
Pasta adrese: Kurmenes ielā 48
Pilsēta/Novads: Rugāji Pasta indekss: LV - 4570 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rūjienas novada pašvaldība, 90009115162
Pasta adrese: Raiņa ielā 3
Pilsēta/Novads: Rūjiena Pasta indekss: LV - 4240 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rundāles novada pašvaldība, 90009112819
Pasta adrese: Pilsrundāle 1
Pilsēta/Novads: Pilsrundāle Pasta indekss: LV - 3921 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Salacgrīvas novada pašvaldība, 90000059796
Pasta adrese: Smilšu ielā 9
Pilsēta/Novads: Salacgrīva Pasta indekss: LV - 4033 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Salas novada pašvaldība, 90000045372
Pasta adrese: Susējas iela 9
Pilsēta/Novads: Sala Pasta indekss: LV - 5230 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Salaspils novada pašvaldība, 90000024008
Pasta adrese: Līvzemes ielā 8
Pilsēta/Novads: Salaspils Pasta indekss: LV - 2169 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Saldus novada pašvaldība, 90009114646
Pasta adrese: Striķu ielā 3, Saldus
Pilsēta/Novads: Saldus novads Pasta indekss: LV - 3800 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Saulkrastu novada pašvaldība, 90000068680
Pasta adrese: Raiņa iela 8
Pilsēta/Novads: Saulkrasti Pasta indekss: LV - 2160 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Sējas novada pašvaldība, 90000032857
Pasta adrese: """Jēņi"""
Pilsēta/Novads: Murjāņi Pasta indekss: LV - 2142 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Siguldas novada pašvaldība, 90000048152
Pasta adrese: Pils ielā 16
Pilsēta/Novads: Sigulda Pasta indekss: LV - 2150 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Skrīveru novada pašvaldība, 90000074704
Pasta adrese: Daugavas ielā 59
Pilsēta/Novads: Skrīveri Pasta indekss: LV - 5125 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Skrundas novada pašvaldība, 90000015912
Pasta adrese: Raiņa ielā 11
Pilsēta/Novads: Skrunda Pasta indekss: LV - 3326 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337
Pasta adrese: Dārza ielā 3, Smiltene
Pilsēta/Novads: Smiltenes novads Pasta indekss: LV - 4729 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Stopiņu novada pašvaldība, 90000067986
Pasta adrese: Institūta ielā 1
Pilsēta/Novads: Ulbroka Pasta indekss: LV - 2130 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Strenču novada pašvaldība, 90009116346
Pasta adrese: Valkas ielā 16
Pilsēta/Novads: Strenči Pasta indekss: LV - 4730 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Talsu novada pašvaldība, 90009113532
Pasta adrese: Kareivju ielā 7
Pilsēta/Novads: Talsi Pasta indekss: LV - 3201 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Tērvetes novada pašvaldība, 90001465562
Pasta adrese: """Zelmeņos"" Tērvetes pagasts"
Pilsēta/Novads: Tērvetes novads Pasta indekss: LV - 3730 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Tukuma novada pašvaldība, 90000050975
Pasta adrese: Talsu iela 4
Pilsēta/Novads: Tukums Pasta indekss: LV - 3101 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Vaiņodes novada pašvaldība, 90000059071
Pasta adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode
Pilsēta/Novads: Vaiņodes novads Pasta indekss: LV - 3435 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Valkas novada pašvaldība, 90009114839
Pasta adrese: Semināra ielā 9
Pilsēta/Novads: Valka Pasta indekss: LV - 4701 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 2
Pilsēta/Novads: Valmiera Pasta indekss: LV - 4201 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Varakļānu novada pašvaldība, 90000054750
Pasta adrese: Rīgas ielā 13
Pilsēta/Novads: Varakļāni Pasta indekss: LV - 4838 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Vārkavas novada pašvaldība, 90000065434
Pasta adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava
Pilsēta/Novads: Vārkavas novads Pasta indekss: LV - 5335 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Vecpiebalgas novada pašvaldība, 90000057259
Pasta adrese: Alauksta ielā 4
Pilsēta/Novads: Vecpiebalga Pasta indekss: LV - 4122 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Vecumnieku novada Dome, 90009115957
Pasta adrese: Rīgas ielā 29, Vecumnieki
Pilsēta/Novads: Vecumnieku novads Pasta indekss: LV - 3933 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils novada pašvaldība, 90000052035
Pasta adrese: Skolas ielā 4
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV - 3601 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ventspils pilsētas dome, 90000051970
Pasta adrese: Jūras ielā 36
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV - 3600 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Viesītes novada pašvaldība, 90000045353
Pasta adrese: Brīvības iela 10
Pilsēta/Novads: Viesīte Pasta indekss: LV - 5237 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Viļakas novada pašvaldība, 90009115618
Pasta adrese: Abrenes iela 26
Pilsēta/Novads: Viļaka Pasta indekss: LV - 4583 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Viļānu novada pašvaldība, 90009114114
Pasta adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni
Pilsēta/Novads: Viļānu novads Pasta indekss: LV - 4650 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Zilupes novada pašvaldība, 90000017383
Pasta adrese: Raiņa ielā 13
Pilsēta/Novads: Zilupe Pasta indekss: LV - 5751 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Aizsardzības ministrija, 90000022632
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV – 1473 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ārlietu ministrija, 90000069065
Pasta adrese: K.Valdemāra iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1395 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Ekonomikas ministrija, 90000086008
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1519 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Finanšu ministrija, 90000014724
Pasta adrese: Smilšu iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1919 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399
Pasta adrese: Vaļņu iela 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Kultūras ministrijā, 90000042963
Pasta adrese: K.Valdemāra iela 11-a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1364 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Labklājības ministrija, 90000022064
Pasta adrese: Skolas iela 28
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1331 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Satiksmes ministrija, 90000088687
Pasta adrese: Gogoļa iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1743 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Tieslietu ministrija, 90000070045
Pasta adrese: Brīvības bulvāris 36
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1536 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iekšlietu ministrija, 90000282046
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1026 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 90000028508
Pasta adrese: Peldu iela 25
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1494 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Veselības ministrija, 90001474921
Pasta adrese: Brīvības iela 72
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1011 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Zemkopības ministrija, 90000064161
Pasta adrese: Republikas laukums 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1981 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 90001049028
Pasta adrese: Kungu 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Tiesībsarga birojs, 90000055101
Pasta adrese: Baznīcas 25
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1010 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas Republikas Valsts kontrole, 90000031917
Pasta adrese: Skanstes iela 50
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1013 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas Republikas Prokuratūra, 90000022859
Pasta adrese: Kalpaka bulvāris 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1801 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 90001427791
Pasta adrese: Brīvības iela 104 k-2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1001 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas Republikas Saeima, 90000028300
Pasta adrese: Jēkaba ielā 11
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1811 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 90000038578
Pasta adrese: Rātslaukums 7
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1900 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Valsts kanceleja, 90000055313
Pasta adrese: Brīvības bulvāris 36
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1536 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības birojs, 90000776612
Pasta adrese: Miera 85a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1013 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Centrālā vēlešanu komisija, 90000028391
Pasta adrese: Smilšu iela 4
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, 90000081852
Pasta adrese: Doma laukums 8A
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1939 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latvijas banka, 90000158236
Pasta adrese: K.Valdemāra 2a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pārresoru koordinācijas centrs, 90009682011
Pasta adrese: Brīvības bulvāris 36
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1520 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): UNESCO Nacionālā komisija, 90000089305
Pasta adrese: Pils laukums 4 – 206
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija

Pielikums C

Pamatojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Lūdzu, norādiet šeit pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt saskaņā ar attiecīgām Publisko iepirkumu likuma normām. (lūdzu, zemāk atzīmējiet attiecīgo (-s) lodziņu (-s) un sniedziet papildinformāciju)

Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

a) nav iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi, izsludinot:

- atklātu konkursu,

- slēgtu konkursu,

b) iepirkuma līgums paredz tādu preču iegādi, kas īpaši izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem;

c) būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents šādu iemeslu dēļ:

- tehnisku iemeslu dēļ,

- māksliniecisku iemeslu dēļ,

- ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ;

d) pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā radusies situācija. Apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju nav atkarīgi no pasūtītāja darbības;

e) papildu būvdarbi/piegādes/pakalpojumi, kas sākotnēji netika iekļauti līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei;

f) atkārtota iepriekš atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šī līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem;

g) pakalpojumu līgums, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai vienu no uzvarētājiem;

h) tādu preču piegāde, kas kotētas un iegādātas preču biržā;

i) preču piegādes, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:

- no piegādātāja, kas, izbeidzot savu komercdarbību, rīko izpārdošanu,

- no likvidatoriem vai administratoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu;

j) visi atklātā konkursā, slēgtā konkursā vai konkursa dialogā iesniegtie piedāvājumi ir neatbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām. Uz sarunu procedūru tika uzaicināti tikai tie pretendenti, kas minētās iepirkuma procedūras ietvaros nebija izslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem un bija atbilstoši izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

k) iepirkuma līgums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem,

l) iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras.

Papildus lodziņam(-iem), kas augstāk bija jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstiet, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus. (ne vairāk kā 500 vārdos)

Sarunu procedūra rīkota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu, nepublicējot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un uzaicinot piedalīties sarunu procedūrā tikai tos pretendentus, kuri Valsts reģionālās attīstības aģentūras iepriekš rīkotajā atklātā konkursā “Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” (Id. Nr. VRAA 2013/54/AK/CI-81) netika izslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta nosacījumiem un bija atbilstoši izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, bet kuru iesniegtie piedāvājumi bija neatbilstoši minētā konkursa nolikuma prasībām, kā rezultātā minētā iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu.


Avots: pvs.iub.gov.lv