Rezultāts: Degvielas piegāde Iecavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Publicēts
26.02.2014
26.02.2014
Pasūtītājs
Iecavas novada dome (90000056376)
Uzvarētājs
SIA "ASTARTE-NAFTA" (40003276964)
Summa
151 012,42 EUR
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 26/02/2014

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iecavas novada dome, 90000056376
Pasta adrese: Skolas 4,
Pilsēta/Novads: Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Iecavas novada dome, Iecavas novada dome
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Evija Poļakova
Tālruņa numurs: +371 63941328
E-pasta adrese: evija.polakova@iecava.lv Faksa numurs: +371 63941991
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iecava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.iecava.lv/page/585

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Degvielas piegāde Iecavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Iecava, Iecavas novads.

NUTS kods: LV009

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos    □

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros    □

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Degvielas piegāde Iecavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

09132000-3

Papildu kods (-i)

09134200-9

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 151012.42

Valūta: EUR

21

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

Valūta: EUR

 

III IEDAĻA: Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

   

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

   

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

class="odd">

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
IND 2013/21

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2014/S 004-003585 - 07/01/2014 - Paziņojums par līgumu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2014/S 012-016297 - 17/01/2014 - Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Par degvielas piegādi Iecavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

20/02/2014 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

3

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "ASTARTE-NAFTA", 40003276964

Pasta adrese: Dobeles novads, Brīvības iela 60

Pilsēta/Novads: Dobele

Pasta indekss: LV-3701

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: birojs@astarte.lv

Tālruņa numurs: 63020006

Vispārējā interneta adrese (URL): www.astarte.lv

Faksa numurs: 63024565

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

0

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

151012.42

Valūta

EUR 21

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720


PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas novada dome, 90000056376
Pasta adrese: Skolas 4,
Pilsēta/Novads: Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas vidusskola, 90000057174
Pasta adrese: Skolas iela 37
Pilsēta/Novads: Iecava, Iecavas novads Pasta indekss: LV3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Dzimtmisas pamatskola, 90000057155
Pasta adrese: "Dzimtmisas pamatskola" Dzimtmisā
Pilsēta/Novads: Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas internātpamatskola, 90000047369
Pasta adrese: Skolas iela 19, Iecavas novads,
Pilsēta/Novads: Iecava Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Zālītes speciālā internātpamatsskola, 90000057140
Pasta adrese: „Brīviņi”, Iecavas novads, Bauskas rajons, LV 3913
Pilsēta/Novads: Iecava Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija", 90000035425
Pasta adrese: Ozolu iela 2, Iecava,
Pilsēta/Novads: Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis", 90000099996
Pasta adrese: Zemgales iela 9a, Iecavas novads
Pilsēta/Novads: Iecava Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas novada sporta skola "Dartija", 90000045531
Pasta adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Pilsēta/Novads: Iecava Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas novada pašvaldības iestāde "Iecavas novada Sociālais dienests", 90009391346
Pasta adrese: Dzirnavu iela 1
Pilsēta/Novads: Iecava, Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības aģentūra 'Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs", 90001499357
Pasta adrese: Dzirnavu iela 1
Pilsēta/Novads: Iecava, Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas Mūzikas un mākslas skola, 90000047547
Pasta adrese: Raiņa iela 3
Pilsēta/Novads: Iecava, Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv