Rezultāts: Liepājas Svētas Trīsvienības Pareizticīgās Katedrāles Draudzes jumta restaurācija

Publicēts
14.06.2018
14.06.2018
Pasūtītājs
Liepājas Svētās Trīsvienības Pareizticīgās Katedrāles Draudze (90000135341)
Uzvarētājs
SIA "UPTK" (42103006052)
Summa
58 091,01 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas Svētās Trīsvienības Pareizticīgās Katedrāles Draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000135341

Adrese

Bariņu iela 9/ Jauna iela 1, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

63423234,29746475

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Katedrāles pārzinis Georgijs Liepiņš, t.26533167 , lg@ostkom.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liepājas Svētas Trīsvienības Pareizticīgās Katedrāles Draudzes jumta restaurācija

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/05/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

11/06/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA firma "UPTK" 42103006052 Liepāja, Ezermalas iela 3A Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "UPTK" 42103006052 Liepāja, Ezermalas 3A Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

58091.01 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv