Rezultāts: Ruļļu ietinēja iegāde

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Artis Eglītis (17068512290)
Uzvarētājs
SIA Valtek (43603020413)
Summa
10 950,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Artis Eglītis

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

17068512290

Adrese

"Jaunlezdiņi -1 ", Vijciema pagasts, Valkas novads, Latvija, LV-4733

Tālruņa numurs(-i)

26423714

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Artis Eglītis, mob. tālr. 26423714, e-pasts:artiseglitis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ruļļu ietinēja iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA Valtek 43603020413 "Jaunbērzi", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 "Jaunbērzi", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10950 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv