Rezultāts: Kūtsmēslu kanālu aprīkojums

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
ZS Demenes pagasta zemnieku saimniecība SMILTĀJI (41501018176)
Uzvarētājs
SIA DeLaval (4000328488)
Summa
15 408,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Demenes pagasta zemnieku saimniecība SMILTĀJI

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501018176

Adrese

Briģene 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5442

Tālruņa numurs(-i)

26826460

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Raimonds Klaucāns, raimond81@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kūtsmēslu kanālu aprīkojums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Elite Agro 43603067448 Atmodas iela 86-30A, Jelgava, LV-3007 Latvija
SIA DeLaval 4000328488 Mūkusalas iela 25, Rīga, LV-1004 Latvija
SIA VZ Tech 43603076879 Atmodas iela 86-30 A, Jelgava, LV-3007 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DeLaval 4000328488 Atmodas iela 86-30 A, Jelgava, LV-3007 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15408 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv