Rezultāts: Vālotājs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ķirši" (45401016885)
Uzvarētājs
SIA Lolus (40103355137)
Summa
6 000,00 EUR
Tālrunis
29821200

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Ķirši"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401016885

 Adrese: ''Ķirši", Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, Latvija, LV4838

 Tālruņa numurs(-i): 29821200
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Pēteris Zalužinskis, t.29821200, peteriszaluzinskis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Vālotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Lolus 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV1039 Austrija
SIA GO tehnika 40003637918 Lielodiņi, Naudītes pag., Dobeles novads, LV3724 Latvija
SIA Amazone 46103001507 Degsnes iela 9, Degsne, Padures pag., Kuldīgas novads, LV3321 Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Lolus  40103355137  Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV1039  Austrija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 6000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv