Rezultāts: Centrālā aspirācijas sistēma

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA “Agrikula” (45403013741)
Uzvarētājs
SIA “GRAINTECH” (LV40103827496)
Summa
58 716,00 EUR
Tālrunis
28600303

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA “Agrikula”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403013741

 Adrese: “Helēnas”, Barkavas pagasts, Madonas novads, Latvija, 4834

 Tālruņa numurs(-i): 28600303
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Kaspars Gruduls 26470782; kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Centrālā aspirācijas sistēma
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “GRAINTECH” LV40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
SIA “Agrotehnika Smiltene” LV44103034124 “Silva 23”, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA “AMAZONE” LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “GRAINTECH”  LV40103827496  Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 58716 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv