Sludinājums: Liellopu paneļi/ režģi 30 gb

Publicēts
29.10.2015
29.10.2015
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Krikši" (40001015770)
Termiņš
25.11.2015
Tālrunis
+371 29167293

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/10/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Krikši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40001015770

Adrese: "Uidas", Kandavas p. , Kandavas n. LV-3120, Latvija, LV-3120

Tālruņa numurs(-i): +371 29167293
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Santra Celmiņa - īpasniece , celminasantra@inbox.lv, 29167293

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Liellopu paneļi/ režģi 30 gb
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Uidas", Kandavas p., Kandavas N., LV-3120
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 25/11/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kandava
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): LAD INVESTĪCIJAS MATERIĀLAJOS AKTĪVOS
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 425071__0_Liellopupaneiregi.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv