Rezultāts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Caunas ielā 7a, Cēsīs, Cēsu novadā pārvaldīšana

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Uzvarētājs
SIA "CDzP" (44103029458)
Summa
35 000,00 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 15/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180
Pasta adrese: Ernestīnes 34
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Vita Puriņa Tālruņa numurs: 67300218
E-pasta adrese: vita.purina@vamoic.gov.lv Faksa numurs: 67300207
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Caunas ielā 7a, Cēsīs, Cēsu novadā pārvaldīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Caunas ielā 7a, Cēsīs, Cēsu novadā pārvaldīšana

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārvaldīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79993100-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

35000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAMOIC 2015/072

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Caunas ielā 7a, Cēsīs, Cēsu novadā pārvaldīšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "CDzP", 44103029458

Pasta adrese: Gaujas iela 7

Pilsēta/Novads: Cēsis

Pasta indekss: 4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sniedzans@gmail.com

Tālruņa numurs: 20202201

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 35000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 35000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, publiskiem pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tas saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību, kā rezultātā līgumu iespējams noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju. Līgums slēdzams ar SIA „CDzP”, jo Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 2014.gada 25.novembrī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā izsludināja atklātu konkursu „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanas pilnvaru līgums” (identifikācijas Nr. CNPASD/2014/4) un – attiecīgi - 2015.gada 19. janvārī publicēja paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā norādīts, ka līguma slēgšanas tiesības par Cēsu novada pašvaldībai piederošo kopīpašuma daļu ir piešķirtas SIA „CDzP”.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv