Rezultāts: Tehniskā projekta “Balvu novada Bērzpils ciema ūdensaimniecības sakārtošana” izstrāde un autoruzraudzība.

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Balvu novada pašvaldība (90009115622)
Uzvarētājs
SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" (42403019889)
Summa
4 850,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Balvu novada pašvaldība, 90009115622
Pasta adrese: Bērzpils iela 1A
Pilsēta/Novads: Balvi Pasta indekss: LV-4501 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Puriņa - Eglīte Tālruņa numurs: 64522805
E-pasta adrese: inga.purina@balvi.lv Faksa numurs: 64522453
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.balvi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.balvi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Tehniskā projekta "Balvu novada Bērzpils ciema ūdensaimniecības sakārtošana" izstrāde un autoruzraudzība.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Bērzpils ciems, Bērzpils pagasts, Balvu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71242000-6 71248000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4850 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNP 2013/39

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tehniskā proejkta izstrāde un autoruzraudzība
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI", 42403019889

Pasta adrese: 18.novembra iela, Rēzekne

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@austrumi.lv

Tālruņa numurs: 26821100

Faksa numurs: 64605672

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4850    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4850    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts "Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv