Rezultāts: Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde (90000048557)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTARS" (40003722307)
Summa
77 512,99 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde, 90000048557
Pasta adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov.
Pilsēta/Novads: - Pasta indekss: LV 4625 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Voldemārs Deksnis Tālruņa numurs: 64644726, 28346149
E-pasta adrese: info@lendzi.lv Faksa numurs: 64644726
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lendzi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lendzi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Esošo kanalizācijas tīklu daļēja rekonstrukcija.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45231300-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

77512.99 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RNPLPP 2013/4

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTARS", 40003722307

Pasta adrese: "Lēģeri", Salas pagasts

Pilsēta/Novads: Babītes novads

Pasta indekss: LV-2105

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: siaventars@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29266226

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 77512.99    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 77512.99    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekts " Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025)

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Paziņojumā par plānoto līgumu netika norādīts, ka līgums ir saistīts ar projektu, ko finansē Eiropas Savienības fondi.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv