Rezultāts: Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Publicēts
18.07.2017
18.07.2017
Pasūtītājs
Skrīveru novada dome (90000074704)
Uzvarētājs
SIA "Skrīveru sēklkopības sabiedrība" (45403007035), SIA "Skrīveru sēklkopības sabiedrība" (undefined), VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajons (40003356530), SIA "Roplainis" (48701008367)
Summa
85 938,00 EUR
Sludinājums
www.skriveri.lv/pasvaldiba/izsoles-...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Skrīveru novada dome, 90000074704

Pasta adrese

Daugavas iela 59

Pilsēta / Novads

Skrīveri, Skrīveru novads

Pasta indekss

LV 5125

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Guntis Rūze

Tālruņa numurs

65197376, 25619932

Faksa numurs

65197747

E-pasta adrese

guntis.ruze@skriveri.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.skriveri.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.skriveri.lv/pasvaldiba/izsoles-un-iepirkumi/rezultati/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Skrīveru novada ielas un ceļi

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45233141-9

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

85938 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2017/6

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pašvaldības ceļu attīrīšana no sniega

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

18/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Skrīveru sēklkopības sabiedrība", 45403007035

Pasta adrese

Brīviņi

Pilsēta / novads

Skrīveru novads

Pasta indekss

LV-5125

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25215947

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV008

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7484.82    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7484.82    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ielu attīrīšana no sniega no dzelzceļa pārbrauktuves ziemeļvirzienā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

18/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Skrīveru sēklkopības sabiedrība", undefined

Pasta adrese

Brīviņi

Pilsēta / novads

Skrīveru novads

Pasta indekss

LV-5125

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25215947

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV008

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2338.62    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2338.62    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Bedrīšu aizpildīšana melnā seguma ceļos un ielās ar bitumena emulsiju un šķembām izmantojot nepilno tehnoloģiju

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

18/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajons, 40003356530

Pasta adrese

Krustpils iela 4

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65237566

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV008

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9612    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9612    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Bojātu caurteku posmu nomaiņa, izbūve; Iesēdumu un bedru labošana grants seguma ceļos un ielās; Grants seguma ielu un ceļu klātnes planēšana; Grants seguma ielu un ceļu klātnes profilēšana; Izskaloto uzbērumu atjaunošana; Ielu un ceļu sāngrāvju mehanizēta

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

18/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Roplainis", 48701008367

Pasta adrese

Roplaiņi

Pilsēta / novads

Kokneses novads

Pasta indekss

LV-5135

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29429196

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV008

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 66502.91    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 66502.91    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dalījums daļās

Avots: pvs.iub.gov.lv