Rezultāts: Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Šķilbēnu pagasta pārvalde (90009135239)
Uzvarētājs
ZS "KOTIŅI" (43401001218)
Summa
11,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Šķilbēnu pagasta pārvalde, 90009135239
Pasta adrese: Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag.
Pilsēta/Novads: Viļakas novads Pasta indekss: LV-4587 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andris Mežals Tālruņa numurs: 26470877
E-pasta adrese: skilbeni@vilaka.lv Faksa numurs: 64521242
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vilaka.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://vilaka.lv/index.php?page=skilbenu-pagasta-parvalde-3

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Viļakas novada Šķilbēnu pagasta administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā - 87.240 km

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90620000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ŠPP 2013/02

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ZS "KOTIŅI", 43401001218

Pasta adrese: c.Dubļova, Šķilbēnu pag.

Pilsēta/Novads: Viļakas novads

Pasta indekss: LV-4587

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kotinizs@inbox.lv

Tālruņa numurs: mob.26405907

Faksa numurs: 64546265

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Norādītā līgumcena - 11.00 LVL, ir 1 km (visā brauktuves platumā) sniega tīrīšanas pakalpojuma izmaksas

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv