Rezultāts: Autoruzraudzība “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē

Publicēts
23.03.2018
23.03.2018
Pasūtītājs
Smiltenes novada pašvaldība (90009067337)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4" (40003236001)
Summa
7 500,00 EUR
Sludinājums
www.smiltene.lv/Test2...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/03/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337

Pasta adrese

Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729

Pilsēta / Novads

Smiltene

Pasta indekss

LV-4729

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilze Agapova

Tālruņa numurs

64774845

Faksa numurs

64707570

E-pasta adrese

dome@smiltene.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.smiltene.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.smiltene.lv/Test2

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Autoruzraudzība “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Gaujas ielas posms no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai , Smiltenē

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Autoruzraudzība “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
71520000-9

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7500 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND/20117/6/SP

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Autoruzraudzība “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

15/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", 40003236001

Pasta adrese

Rīga, Jelgavas iela 90

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7500    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

sarunu procedūra tika veikta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktu, kurā noteikts, ka Pasūtītājs līgumu var noslēgt ar konkrētu piegādātāju, ja nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības. uz konkrēto piegādātāju ir nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālās īpašuma tiesības. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” sniegtajai definīcijai autoruzraudzība ir kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam, kā arī šo noteikumu IV.nodaļas “Projektēšana” 32.punktā un X.nodaļas “Autoruzraudzība” 107.punktā noteikts, ja būvprojekta izstrādātājs ir būvkomersants, tas par būvprojekta vadītāju norīko atbilstošas jomas būvspeciālistu, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi, un autoruzraugs ir būvprojekta vadītājs.

Avots: pvs.iub.gov.lv