Sludinājums: Saldētavas un to piebraucamo laukumu un ceļu būvniecība

Publicēts
09.02.2018
09.02.2018
Pasūtītājs
Ķikši SIA (40101006011)
Termiņš
02.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Ķikši SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40101006011

Adrese

"Ziedi", Siguldas pagasts, Siguldas novads, , Latvija, 2150

Tālruņa numurs(-i)

26558732

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis, Atis Markovs , 26558732, kiksi@kiksi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Saldētavas un to piebraucamo laukumu un ceļu būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vecķikši" Siguldas pag. Siguldas nov. LV-2150

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

25/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

370000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: kadiķu ielā 6, Sigulda, LV 2150

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar ELFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv