Rezultāts: trušu minifermas, to aprīkojums, montāža un uzstādīšana.

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Māris Ķempelis (09078712886)
Uzvarētājs
SIA DD&C pakalpojumi (40103615495)
Summa
60 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Māris Ķempelis

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

09078712886

Adrese

"Muižciems", Gaiķu pag., Brocēnu pag., Latvija, LV3873

Tālruņa numurs(-i)

28603677

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Māris Ķempelis, t.28603677, e-pasts: zsmuizciems@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

trušu minifermas, to aprīkojums, montāža un uzstādīšana.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DD&C pakalpojumi 40103615495 Kr.Valdemāra iela 145/3-76, Rīga LV-1013 Latvija
SIA WOOD design Factory 51203046181 "Kaimiņi", Kandavas pag., Kandavas nov. LV-3120 Latvija
SIA Mierlauki 41203042690 "Mauriņi- 1", Ģibuļu pag., Talsu nov. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DD&C pakalpojumi 40103615495 Kr.Valdemāra iela 145/3-76, Rīga LV-1013 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākums " Ieguldījumi materiālajos aktīvos", apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv