Sludinājums: SILTUMNĪCAS KOMBINĒTĀS LAISTĪŠANAS – MĒSLOŠANAS SISTĒMAS IZVEIDE UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS AIZKARU SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA"

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Ķikši SIA (40101006011)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
26558732

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Ķikši SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40101006011

Adrese: "Ziedi", Siguldas pagasts, Siguldas novads, , Latvija, 2150

Tālruņa numurs(-i): 26558732
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis, Atis Markovs, +371 26558732, kiksi@kiksi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: SILTUMNĪCAS KOMBINĒTĀS LAISTĪŠANAS - MĒSLOŠANAS SISTĒMAS IZVEIDE UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS AIZKARU SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA"
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Vecķikši" Siguldas pag. Siguldas nov. LV-2150
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/02/2017
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 240000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kadiķu ielā 6, Sigulda, LV 2150
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar ELFLA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435758__0_IepirkumanolikumsLaistisanasaizkaruSistemas.pdf
435758__1_KIKSILADIekartasPielikumsNr.1.pdf
435758__2_KIKSIUKLADPielikumsNr.2.pdf
435758__3_KIKSIUKLADPielikumsNr.3.pdf
435758__4_KIKSILADPielikumsNr.4.pdf
435758__5_KIKSILADPielikumsNr.5.pdf
435758__6_KIKSILADPielikumsNr.6.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv