Sludinājums: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā Rīgā, Dzirciema ielā 20 „Stomatoloģijas institūta telpu vienkāršota atjaunošana”

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Rīgas Stradiņa universitāte (90000013771)
Termiņš
25.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Zane Jēkabsone
E-pasts
Sludinājums
www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi...
Tālrunis
67409180

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771
Pasta adrese: Dzirciema iela 16
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1007 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Zane Jēkabsone Tālruņa numurs: 67409180
E-pasts: Zane.Jekabsone@rsu.lv Faksa numurs: 67409245
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rsu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Atvasināta publiska persona
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā Rīgā, Dzirciema ielā 20 „Stomatoloģijas institūta telpu vienkāršota atjaunošana”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Dzirciema iela 20

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā Rīgā, Dzirciema ielā 20 „Stomatoloģijas institūta telpu vienkāršota atjaunošana”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71520000-9

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 49 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RSU 2015/41-MI

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 25/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba dienās: 08:30-17:15, piektdienās: 08:30-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās dienas līdz nolikuma 1.3.1.punktā minētā būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, parakstot galīgo būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un būvdarbu garantijas termiņa laikā. Plānotais būvdarbu termiņš ir līdz 49 dienām, defektu labošanas darbu uzraudzības termiņš garantijas periodā ir 36 mēneši. Pakalpojuma izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja paredzamais būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv