Rezultāts: Aizbīdņu piegāde

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" (40103023035)
Uzvarētājs
SIA "E.Tauriņš un Partneri" (40003285420), SIA "Sysfitt" (5000357582)
Summa
1 293 680,03 EUR
Sludinājums
https://www.rigasudens.lv/iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adrese (-s) un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens", 40103023035
Pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1495 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens", Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kabinets

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ieva Uļuka

Tālruņa numurs: +371 67 088 437
E-pasta adrese: ieva.uluka@rigasudens.lv Faksa numurs: +371 67 088 418
Interneta adrese (-es)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): https://www.rigasudens.lv/

Pircēja profila adrese (URL): https://www.rigasudens.lv/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/

I.2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale
Elektroenerģijas apgāde
Gāzes un naftas izpēte un ieguve
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
Ūdensapgāde
Pasta pakalpojumi
Dzelzceļa pakalpojumi
Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1) Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Aizbīdņu piegāde

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta

(Izvēlieties tikai vienu kategoriju – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim)

Būvdarbi Piegādes Pakalpojumi
     

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorija Nr.

 

Būvdarbu veikšana un projektēšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja tiek slēgts līgums par pakalpojumu kategorijām no 17. līdz 27. (skatīt C Pielikumu), vai jūs piekrītat publicēt šo paziņojumu?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

 

   

Īre

 

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Rīga

NUTS kods: LV006

II.1.3) Paziņojums ietver (ja piemērojams)

Vispārīgo vienošanos

Uz dinamiskās iepirkumu sistēmas pamatotu(-us) līgumu(-us)

 
 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma (-u) apraksts

Aizbīdņu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

II.1.5) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

44500000-5

Papildu kods (-i)

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2) Kopējā galīgā līgumcena

II.2.1) Kopējā galīgā līgumcena (tikai cipariem)
(Lūdzu, sniedziet tikai kopējo galīgo līgumcenu, ieskaitot visus līgumus, daļas un iespējas; informācijai par atsevišķiem līgumiem, lūdzu, aizpildiet V iedaļu "Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana")

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Līgumcena: 1293680.03

Valūta: EUR

21

VAI lētākais vērtētais piedāvājums

 

un dārgākais vērtētais piedāvājums

Valūta: EUR

 

IV IEDAĻA: Procedūra

IV.1) Procedūras veids

IV.1.1) Iepirkuma procedūras veids

           

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

Slēgts konkurss

Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu

 

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (D pielikuma k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: lūdzu, aizpildīt D pielikumu

IV.2) Piedāvājuma izvēles kritēriji

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritēriji (ja piemērojams)

(ja informācija nav paredzēta publicēšanai, piedāvājuma izvēles kritērijus norādiet pozīcijā V.2.6))

    Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

    Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

IV.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

IV.3) Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

RŪ 2014/102

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma līgumu

 

Ja jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2015/S 054-095254 - 18/03/2015 - Paziņojums par līgumu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2015/S 066-116925 - 03/04/2015 - Cita iepriekšēja publikācija

V IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma vērtība

Līguma Nr.

1

Daļa Nr. 1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums

Aizbīdņu diametrā līdz 300 mm (ieskaitot) piegāde

V.1.1) Lēmuma pieņemšanas datums:

07/05/2015

(dd/mm/gggg)

V.1.2) Saņemto piedāvājumu skaits:

3      
 

V.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "E.Tauriņš un Partneri", 40003285420

Pasta adrese: Liepājas iela 80b

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: +371 626 196

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: +371 626 196

V.1.4) Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Sākotnēji paredzamā līgumcena (ja piemērojams)

     

Līgumcena

Valūta

EUR  

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Līgumcena

268311.3

Valūta

EUR 21

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

V.1.5) Uzvarējušam pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (ja piemērojams)

 

Ja jā, tā līgumcena vai līguma daļa, par ko var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem):

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

 (%)       Nav zināms    
 

V.1.6) Cena, kas samaksāta par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 10.punktu (ja piemērojams):

Cena bez PVN: , Valūta EUR

V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma vērtība

Līguma Nr.

2

Daļa Nr. 2

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums

Aizbīdņu diametrā virs 300 mm piegāde

V.1.1) Lēmuma pieņemšanas datums:

07/05/2015

(dd/mm/gggg)

V.1.2) Saņemto piedāvājumu skaits:

2      
 

V.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Sysfitt", 5000357582

Pasta adrese: Skolas iela 30-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: +29 183 085

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.1.4) Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Sākotnēji paredzamā līgumcena (ja piemērojams)

     

Līgumcena

Valūta

EUR  

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Līgumcena

1025368.73

Valūta

EUR 21

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

V.1.5) Uzvarējušam pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (ja piemērojams)

 

Ja jā, tā līgumcena vai līguma daļa, par ko var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem):

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

 (%)       Nav zināms    
 

V.1.6) Cena, kas samaksāta par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 10.punktu (ja piemērojams):

Cena bez PVN: , Valūta EUR

VI IEDAĻA: Papildu informācija

VI.1) Līgums saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

VI.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

VI.3) Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

VI.4) Iesniegumu izskatīšana

VI.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

VI.4.2) Iesniegumu iesniegšana (lūdzu, aizpildiet pozīciju VI.4.2) VAI, vajadzības gadījumā, pozīciju VI.4.3))

Precīza informācija par iesniegumu iesniegšanas termiņu (-iem):
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.panta otro daļu

VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

VI.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:18/05/2015 (dd/mm/gggg)Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Avots: pvs.iub.gov.lv