Rezultāts: „Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja šaursliežu dzelzceļa sliežu ceļa posma (no km 0+410 līdz km 0+654 un no 0+680 līdz 0+700) renovācija – sliežu maiņa”

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" (90000088935)
Uzvarētājs
SIA "Dzelzceļa būve" (40003701447)
Summa
20 892,51 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", 90000088935
Pasta adrese: Užavas iela 8
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3600 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Raido Blumbergs Tālruņa numurs: 63624269
E-pasta adrese: kom.parvalde@ventspils.lv Faksa numurs: 63626379
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/2725-ventspils-piejuras-brivdabas-muzeja-saursliezu-dzelzcela-sliezu-cela-posma-%28no-km-0+410-lidz-km-0+654-un-no-0+680-lidz-0+700%29-renovacija-sliezu-maina

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma būvniecība un apsaimniekošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja šaursliežu dzelzceļa sliežu ceļa posma (no km 0+410 līdz km 0+654 un no 0+680 līdz 0+700) renovācija - sliežu maiņa”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja šaursliežu dzelzceļa sliežu ceļa posma (no km 0+410 līdz km 0+654 un no 0+680 līdz 0+700) renovācija - sliežu maiņa

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

20892.51 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KP 2013/094A

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja šaursliežu dzelzceļa sliežu ceļa posma (no km 0+410 līdz km 0+654 un no 0+680 līdz 0+700) renovācija - sliežu maiņa
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Dzelzceļa būve", 40003701447

Pasta adrese: Gunāra Astras iela 8 k.1-11

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@dzbuve.lv

Tālruņa numurs: 67599060

Faksa numurs: 67599067

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 20892.51    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 20892.51    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv