Rezultāts: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta” papildus būvdarbi

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Madonas novada pašvaldība (90000054572)
Uzvarētājs
SIA "ĢL Konsultants" (40103242818)
Summa
41 952,83 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Madonas novada pašvaldība, 90000054572
Pasta adrese: Saieta laukums 1
Pilsēta/Novads: Madona Pasta indekss: LV 4801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Helmuts Pujats Tālruņa numurs: 64807321
E-pasta adrese: helmuts.pujats@madona.lv Faksa numurs: 64860090
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.madona.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.madona.lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta papildud būvdarbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45240000-1 45252100-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41952.83 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MNP 2013/55_ERAF

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "ĢL Konsultants", 40103242818

Pasta adrese: Ventspils iela 53

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: girts@glkonsultants.lv

Tālruņa numurs: 29405521

Faksa numurs: 67611157

Vispārējā interneta adrese (URL): www.glkonsultants.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41952.83    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41952.83    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekts Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/082 „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv