Sludinājums: Cūku fermas rekonstrukcija, saskaņā ar cenu aptaujas specifikāciju

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA “Venon” (41503047451)
Termiņš
13.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA “Venon”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503047451

Adrese: “Pakalni”, Sopuški, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, Latvija, 5685

Tālruņa numurs(-i): 26470782
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Kaspars Gruduls 26470782; kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Cūku fermas rekonstrukcija, saskaņā ar cenu aptaujas specifikāciju
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “Riekstiņi”, Pustoški, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 24/03/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 230000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 13/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu ielā 9 (3.stāvs, 1.kab.), Rēzeknē, LV-4601
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Lauku saimniecību modernizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 340900__0_Specifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv