Rezultāts: „Būvprojekta aktualizēšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā” un būvdarbu autoruzraudzība”

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Laucienes pagasta pārvalde (90009113532)
Uzvarētājs
SIA Projektēšanas birojs Austrumi (42403019889)
Summa
5 650,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Laucienes pagasta pārvalde, 90009113532
Pasta adrese: "Pagastmaja", Lauciene, Laucienes pagasts
Pilsēta/Novads: Talsu novads Pasta indekss: LV - 3285 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Pēteris Bekmanis Tālruņa numurs: 28318467
E-pasta adrese: lauciene.parvalde@talsi.lv Faksa numurs: 63237670
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://talsi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://talsi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Būvprojekta aktualizēšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā” un būvdarbu autoruzraudzība”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Laucienes pagasts, Talsu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Būvprojekta aktualizēšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Laucienes ciemā” un būvdarbu autoruzraudzība”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71320000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5650 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Laucienes pag. pārv. 2013/104

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pakapojuma Līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Projektēšanas birojs Austrumi, 42403019889

Pasta adrese: 18.Novembra iela 16

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@austrumi.lv

Tālruņa numurs: 26821100

Faksa numurs: 64605672

Vispārējā interneta adrese (URL): info@austrumi.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5650    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5650    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv