Sludinājums: Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra „Citrus skola” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Reāls" (45403001032)
Termiņš
14.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Reāls"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403001032

Adrese: Kurzemes iela 8, Jēkabpils, Latvija, LV-5202

Tālruņa numurs(-i): 26441417
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Laura Krastiņa, 26441417, citruscentrs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra „Citrus skola” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Kurzemes iela 8, Jēkabpils
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 280985.84 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 14/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kurzemes iela 8, Jēkabpils
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: SIA "Vides investīciju fonds"
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340990__0_KPFInolikums25.11.213Citrus.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv