Sludinājums: Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas Būvprojekta izstrāde, ID Nr. FL 2018/1

Publicēts
23.04.2018
23.04.2018
Pasūtītājs
SIA "Fortum Latvia" (40103854352)
Termiņš
15.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Fortum Latvia"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103854352

Adrese

Jelgava, Rūpniecības iela 73A, Latvija, LV-3008

Tālruņa numurs(-i)

+37126510243

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingus Kaprāns, e-pasts: ingus.kaprans@fortum.com, tālrunis 26510243.

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas Būvprojekta izstrāde, ID Nr. FL 2018/1

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jelgava, Rūpniecības iela 73A, LV-3008

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Iepirkums tiek veikts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenota projekta “Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā” vajadzībām.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma priekšmeta aprakstu un piedāvājuma iesniegšanas prasības skat. pielikumā.

Avots: pvs.iub.gov.lv