Rezultāts: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanai

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Mārupes novada Dome (90000012827)
Uzvarētājs
SIA "BM-projekts (40103196966)
Summa
15 490,00 EUR
Sludinājums
www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iep...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Mārupes novada Dome, 90000012827
Pasta adrese: Daugavas iela 29
Pilsēta/Novads: Mārupes novads Pasta indekss: 2167 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ināra Maļinovska Tālruņa numurs: 67149860, 28391714
E-pasta adrese: Inara.Malinovska@marupe.lv Faksa numurs: 67149858
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.marupe.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Mārupes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


15490 (būvprojekta izstrāde 13690 EUR un autoruzraudzība 1800 EUR)

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71320000-7 71000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15490 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MND 2015/77

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "BM-projekts , 40103196966

Pasta adrese: Viršu iela 12-47

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@bm-projekts.lv

Tālruņa numurs: 26191009

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15490    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15490    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv