Sludinājums: GAUJAS IELAS UN SILZIEDU IELAS PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
Inčukalna novada dome (90000068337)
Summa
45 000,00
Paredzemā cena:
45 000,00
Termiņš
27.03.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns
E-pasts
Sludinājums
www.incukalns.lv...
Tālrunis
Inčukalna novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 06/03/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Inčukalna novada dome, 90000068337

Pasta adrese

Atmodas iela 4, Inčukalns

Pilsēta / Novads

Inčukalns

Pasta indekss

LV-2141

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inčukalna novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Tālruņa numurs

65505888

Faksa numurs

67977310

E-pasta adrese

karlis@vangazuavots.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.incukalns.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.incukalns.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/iepirkuma_proceduras/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt(URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL):
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

GAUJAS IELAS UN SILZIEDU IELAS PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71247000-1

II.1.3) Līguma veids

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Gaujas ielas pārbūves un/vai Silziedu ielas pārbūves, būvdarbu būvuzraudzība

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 45000 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Gaujas ielas pārbūves būvuzraudzība


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71247000-1

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Inčukalna novada pašvaldības teritorija

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Gaujas ielas pārbūves būvuzraudzība atbilstoši nolikuma 2.pielikumam “Tehniskā specifikācija” un izstrādātajam būvprojektam (turpmāk tekstā – „Darbi”), kā arī nolikumā noteiktajiem nosacījumiem

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Nosaukums Svērums
1.   Gaujas ielas pārbūves būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas, piedāvātā cena 90%
2.   Atzinuma/-u sagatavošana garantijas laikā maksa par 1 (vienu) stundu, EUR 10%

Cena: image

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 40000 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 18 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF => 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijaiDaļa Nr. 2

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Silziedu ielas pārbūves būvuzraudzība


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71247000-1

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Inčukalna novada pašvaldības teritorija

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Silziedu ielas pārbūves būvuzraudzība atbilstoši nolikuma 2.pielikumam “Tehniskā specifikācija” un izstrādātajam būvprojektam (turpmāk tekstā – „Darbi”), kā arī nolikumā noteiktajiem nosacījumiem

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Nosaukums Svērums
1.   Silziedu ielas pārbūves būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas, piedāvātā cena 90%
2.   Atzinuma/-u sagatavošana garantijas laikā maksa par 1 (vienu) stundu, EUR 10%

Cena: image

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 5000 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 6 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF => 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijaiIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (komersants), kā arī visi tā apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pasūtītājs par reģistrācijas faktu Latvijā reģistrētiem Pretendentiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai jābūt reģistrētai Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību, vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamo būvuzraudzību.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendenta vidējais gada neto finanšu apgrozījums Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) būvuzraudzības jomā vismaz divas reizes pārsniedz Pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendenta, kurš savu saimniecisko darbību ir uzsācis 2014.gadā vai vēlāk, neto apgrozījumam pretendenta darbības periodā katrā no pilniem darbības gadiem ir ne mazāks kā divas Pretendenta piedāvātās līgumcenu vērtības Pretendenta apliecināta izziņa, kas apliecina, ka Pretendenta vidējais gada neto apgrozījums iepriekšējo trīs (2015., 2016. un 2017.g.) gadu laikā ir vismaz divas reizes pārsniedz Pretendenta piedāvāto līgumcenu. • Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība –izziņa par personu apvienībā vai personālsabiedrībā iekļauto dalībnieku vidējo kopējo gada neto apgrozījumu par iepriekšējiem trīs gadiem.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
12.2.5.1. Prasības pretendenta pieredzei attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Gaujas ielas pārbūves būvuzraudzība”: Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis būvuzraudzību vismaz 1 (vienam) ielu vai ceļu būvdarbu līgumam/ objektam pilsētvidē (objekts nodots ekspluatācijā), kura vērtība ir vismaz EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro) bez PVN, un tā ietvaros veikti šādi būvdarbi (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvuzraudzību): 12.2.5.1.1. izbūvēta salizturīgā kārta; 12.2.5.1.2. izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu kārta; 12.2.5.1.3. veikti karstā asfalta dilumkārtas izbūves darbi vismaz 19 000 m2 apjomā; 12.2.5.1.4. veikti betona bruģakmens seguma būvdarbi, kura seguma platība ir vismaz 16 000 m2 apjomā. Nolikuma 12.2.5.1.punktā norādīto prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 2 (diviem) pabeigtiem līgumiem/ objektiem (objekts/i nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā vai abos līgumos/ objektos kopā). 12.2.5.2. Prasības pretendenta pieredzei attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu “Silziedu ielas pārbūves būvuzraudzība”: Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis būvuzraudzību vismaz 1 (vienam) ielu vai ceļu būvdarbu līgumam/ objektam (objekts nodots ekspluatācijā), kura vērtība ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro) bez PVN, un tā ietvaros veikti šādi būvdarbi (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvuzraudzību): 12.2.5.2.1. izbūvēta salizturīgā kārta; 12.2.5.2.2. izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu kārta; 12.2.5.2.3. veikti karstā asfalta pamatkārtas un virskārtas izbūves darbi vismaz 1660 m2 apjomā. Nolikuma 12.2.5.2.punktā norādīto prasību var apliecināt ar ne vairāk kā vienu pabeigtu līgumu/ objektu (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā līgumā /objektā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad nolikuma 12.2.5.punktā noteiktā pieredze ir vismaz 1 (vienam) no piegādātāju apvienības dalībniekiem. Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla, kas nodrošina Līgumā norādīto uzdevumu izpildi. 12.2.7.1. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs iepirkuma priekšmeta 1.daļai “Gaujas ielas pārbūves būvuzraudzība”: 12.2.7.1.1. Speciālistam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā; 12.2.7.1.2. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvuzraugs veicis būvuzraudzību vismaz 1 (vienam) ielu vai ceļu būvdarbu līgumam/ objektam (objektam jābūt nodotam ekspluatācijā) pilsētvidē, kura vērtība ir vismaz EUR 2 000 000 (divi miljoni euro) bez PVN, un tā ietvaros veikti šādi būvdarbi: 1. izbūvēta salizturīgā kārta; 2. izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu kārta; 3. veikti karstā asfalta dilumkārtas izbūves darbi vismaz 19 000 m2 apjomā; 4. veikti betona bruģakmens seguma būvdarbi, kura seguma platība ir vismaz 16 000 m2 apjomā; 5. veikti tiltu pārbūves vai būvniecības būvuzraudzības darbi (balstu, laiduma konstrukciju tīrīšana, tiltu malu uzbetonēšana, tiltu margu uzstādīšana). Nolikuma 12.2.7.1.punktā norādīto prasību var apliecināt ar ne vairāk kā 2 (diviem) pabeigtiem līgumiem/ objektiem (objekts/i nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā vai abos līgumos/objektos kopā. 12.2.7.2. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs iepirkuma priekšmeta 2.daļai “Silziedu ielas pārbūves būvuzraudzība”: 12.2.7.2.1. Speciālistam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā; 12.2.7.2.2. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvuzraugs veicis būvuzraudzību vismaz 1 (vienam) ielu vai ceļu būvdarbu līgumam/ objektam (objektam jābūt nodotam ekspluatācijā), kura vērtība ir vismaz EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) bez PVN, un tā ietvaros veikti šādi būvdarbi: 1. izbūvēta salizturīgā kārta; 2. izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu kārta; 3. veikti karstā asfalta pamatkārtas un virskārtas izbūves darbi vismaz 1660 m2 apjomā. Nolikuma 12.2.7.2.punktā norādīto prasību var apliecināt ar ne vairāk kā vienu pabeigtu līgumu/ objektu (objekts nodots ekspluatācijā), tas ir, prasītais apjoms var būt izpildīts vienā līgumā /objektā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai: 12.2.8.1. Speciālistam ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā. 12.2.8.2. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2013.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) kā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs veicis būvuzraudzību vismaz 1 (vienam) ielu vai ceļu būvdarbu līgumam/ objektam (objektam jābūt nodotam ekspluatācijā) pilsētvidē, un tā ietvaros veikti šādi būvdarbi: objektā ir veikta 1) Pretendents aizpilda un iesniedz Nolikuma 6.pielikumu “Apliecinājums par pretendenta pieredzi” 2) Pretendentam jāiesniedz atsauksme par līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš un līguma ietvaros uzraudzīto būvdarbu (kas attiecināmi nolikuma 12.2.5.1.1.-12.2.5.1.4.apakšpunktu prasībām vai nolikuma 12.2.5.2.1. – 12.2.5.2.3.apakšpunkta prasībām) veidi, kā arī vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Piedāvājumu vērtēšanas laikā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina norādītā līguma/ objekta atbilstību šā punkta prasībām (piem. akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti) objektā vai citi dokumenti, kas pierāda, ka pretendents ir veicis minēto būvuzraudzību un līgums/objekts atbilst šā punkta noteiktajai prasībai. Tehnisko personālu vai institūciju, kuras iesaistīs būvuzraudzības veikšanā, saraksts. 1) Pretendents aizpilda un iesniedz Nolikuma 7.pielikumu “Speciālista kvalifikācijas veidne”. 2) Atsauksmes par būvdarbu vadītāja izpildītajiem darbiem atbilstoši norādītajām prasībām. Viens speciālists var pildīt atbildīgā būvuzrauga pienākumus abās iepirkuma priekšmeta daļās, ja viņa kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa nolikuma 12.2.7. punktā noteiktajām prasībām. Pretendents nolikuma 12.2.7.punktā norādītos dokumentus iesniedz par katru daļu atsevišķi. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv * ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvuzraugu, tad jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 12.2.11.apakšpunktu. Piedāvājumu vērtēšanas laikā, komisija var pieprasīt, un pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina norādītā līguma/ objekta atbilstību šā punkta prasībām (piem. akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti) objektā vai citi dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātais speciālists ir veicis būvuzraudzību un līgums/objekts atbilst šā punkta noteiktajai prasībai. Pretendents aizpilda un iesniedz Nolikuma 7.pielikumu “Speciālista kvalifikācijas veidne”. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv * ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvuzraugu, tad jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 12.2.11.apakšpunktu. Pretendents aizpilda un iesniedz Nolikuma 7.pielikumu “Speciālista kvalifikācijas veidne”. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv * ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvuzraugu, tad jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 12.2.11. apakšpunktu. Pretendents aizpilda un iesniedz Nolikuma 7.pielikumu “Speciālista kvalifikācijas veidne”. Viens speciālists var pildīt elektronisko sakaru tīklu izbūves darbu būvuzrauga pienākumus abās iepirkuma priekšmeta daļās, ja viņa kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa nolikuma 12.2.10. punktā noteiktajām prasībām. Pretendents nolikuma 12.2.10.punktā norādītos dokumentus iesniedz par katru daļu atsevišķi. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv * ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvuzraugu, tad jāiesniedz dokumenti saskaņā ar nolikuma 12.2.11.apakšpunktu.

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageKonkursa procedūra ar sarunām

imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām

Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku


Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Informācija par sarunām (tikai konkursa procedūrām ar sarunām)

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, neveicot sarunas

image
image

IV.1.6) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

IND 2018/7

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 27/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

IV.2.5) Slēgta konkursa, konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.6) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.7 ) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.8 ) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 21/09/2018 (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.9) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

Datums: 27/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

Vieta: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.6) Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.6.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv